Nieuws

28-03-2018 14:20

Markt­ruim­te voor nieu­we ho­tel­ka­mers be­perkt

Het Hotelmarktonderzoek Limburg wijst uit dat er in de reeds vastgestelde bestemmingsplannen nog veel ruimte is voor het bouwen van hotels en dat er veel initiatieven voor nieuwe hotels zijn. Tegelijkertijd blijkt dat de marktruimte voor nieuwe hotelkamers beperkt is. Daarnaast toont het onderzoek aan dat er in sommige regio’s relatief veel hotels zijn die niet zo goed lopen en niet meer kunnen voldoen aan de huidige wensen van de gasten. Het Hotelmarktonderzoek werd eind 2017 in opdracht van de Provincie Limburg uitgevoerd door ZKA Leisure Consultants in samenwerking met de regio’s, brancheorganisaties en hoteliers in Limburg.

Reden voor het Hotelmarktonderzoek was dat het ontbrak aan een goede basis voor het regionaal kunnen beoordelen van initiatieven in de hotelsector, een verblijfssector met grote economische waarde voor Limburg. Om de markt in beweging te houden, maar ook voor een duurzame sector en duurzame verstedelijking, is het belangrijk dat de gemeenten en regio’s beleid gaan formuleren voor het vestigen en of uitbreiden van hotels.

In de bestuursafspraken met de regio’s over de uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg is afgesproken dat de regio’s regionale visies voor vrijetijdseconomie zullen uitwerken waar het hotelbeleid onderdeel van uitmaakt. In de tussentijd moeten initiatieven worden voorzien van een goede onderbouwing, mede op basis van het hotelmarktonderzoek, om daarmee onder meer aan de Ladder van duurzame verstedelijking te kunnen voldoen.
Eindrapportage Hotelmarktonderzoek Limburg

Spelregels afspreken
Gedeputeerde Eric Geurts van Toerisme en Recreatie: “Het gaat niet om de exacte getallen. De trend in de cijfers, de opgave en de regionale verschillen worden door iedereen herkend. Dit betekent dat we met zijn allen iets moeten doen en er iets van moeten vinden. We gaan nu in de regio’s spelregels met elkaar afspreken over hoe we met deze opgave omgaan. Daarbij is het belangrijk dat we deze afspraken niet in beton gieten, maar vooral de markt in beweging proberen te houden.”

Werkwijze onveranderd
Gedeputeerde Hans Teunissen van Ruimte: “In onze werkwijze verandert niets: We blijven beoordelen zoals we dat altijd al doen. Bij elk initiatief is de vraag of het nodig is, waar het nodig is en of er breed draagvlak voor is. Tot voor kort was dat beoordelen niet goed mogelijk. Nu hebben we het Hotelmarktonderzoek als basis.”