Nieuws

09-02-2024 10:53

Helft Nederlandse mkb-ondernemers heeft onvoldoende inzicht in gemiddelde uurprijs van hun bedrijf

Ondanks de groeiende noodzaak om de efficiëntie en winstgevendheid van hun bedrijf te vergroten, heeft de helft van de Nederlandse mkb-ondernemers geen inzicht in het gemiddelde tarief dat zij per uur in rekening brengen. Daarnaast weten vier op de tien mkb’ers niet hoeveel winst zij per uur maken. Bij de invulling van de werktijd blijkt bovendien dat zij het aantal uren dat besteed wordt aan ontspanning (71 procent) en teamactiviteiten (70 procent), belangrijker vinden dan het aantal uren dat aan klanten gefactureerd kan worden (64 procent) of aan inspiratie en kennisdeling wordt besteed (62 procent). Verder is het opmerkelijk dat het aantal mkb’ers dat 40 uur of minder werkt in 2023 sterk is gegroeid (+55 procent) in vergelijking met een jaar eerder, terwijl ruim zes op de tien ondernemers aangeven dat de grenzen tussen werk privé steeds verder vervagen. Dit blijkt uit onderzoek dat Teamleader - leider in de markt van bedrijfssoftware - onder ruim 250 Nederlandse ondernemers heeft laten verrichten over de status en toekomst van hun bedrijf.

De gemiddelde uurprijs is een belangrijke indicator voor de veerkracht van het Nederlandse mkb. Zeker nu de winstgevendheid van bedrijven, door de onzekere economische omstandigheden en de gestegen huur-, energie- en personeelskosten, onder druk staat. Uit eigen data van Teamleader blijkt dat er per sector grote verschillen zijn in de prijzen die per uur bij klanten in rekening worden gebracht. Zo zijn deze het hoogst in de sectoren Publishing en Printing (131 euro per uur) en Gezondheidszorg, Sport en Persoonlijke Dienstverlening (117 euro per uur). De bouw en administratieve sector scoren het laagst met 62 euro per uur. Verder is het opvallend dat bij mkb-bedrijven, gespecialiseerd in juridische en boekhoudkundige dienstverlening, sprake is van grote onderlinge verschillen, met een minimum van 35 euro per uur tot een maximum uurtarief van 335 euro.

Vier op vijf mkb’ers kunnen gestegen kosten niet volledig compenseren
Maar liefst één op de vijf mkb’ers geeft aan dat zij de inflatie en gestegen kosten niet kunnen compenseren, doordat zij dit niet altijd aan klanten kunnen doorberekenen. Eenzelfde percentage geeft aan deze gestegen kosten wel volledig te kunnen compenseren. Voor veel bedrijven valt dus veel te winnen als zij erin slagen hun productiviteit en efficiëntie te verhogen. 84 procent van de mkb-ondernemers erkent dat een betere planning de weg hiervoor kan vrijmaken en dat het aantal gewerkte uren efficiënter kan worden besteed. Vooral grotere bedrijven met 5 tot 50 medewerkers (82 procent) besteden extra aandacht aan het vergroten van hun efficiëntie, terwijl dit voor iets meer dan zes op de tien kleinere mkb-bedrijven geldt.

Nederlandse mkb’ers worstelen met balans tussen werk en privé
Hoewel onder Nederlandse mkb-bedrijven sprake is van een groeiend bewustzijn over het belang van een waardevolle tijdsbesteding, lopen de prioriteiten sterk uiteen en lijken deze soms strijdig met de noodzaak om effectiever te opereren. Zo geven ruim zeven op de tien mkb’ers aan de tijd die ze aan ontspanning of teamactiviteiten besteden het meest waardevol te vinden. Een iets minder grote groep zegt het belangrijk te vinden tijd te reserveren voor het stroomlijnen van hun organisatie en het uitstippelen van een nieuwe koers. Veel minder aandacht krijgt de focus op het verhogen van uren die daadwerkelijk gedeclareerd kunnen worden en de tijd die wordt besteed aan inspiratie en kennisdeling. Een opvallende uitkomst uit het onderzoek is daarnaast dat steeds meer mkb’ers ervoor kiezen minder te gaan werken. Zo zegt 65 procent per week 40 uur of minder te werken, wat overeenkomt met een stijging van 55 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Tegelijkertijd is het aantal mkb-ondernemers dat wekelijks meer dan 50 uur werkt, in één jaar van 30 naar 15 procent gedaald. Hoewel het aantal gewerkte uren per week over de gehele linie daalt, worstelt een grote meerderheid met het vinden van een goed evenwicht tussen de uren die zij op de werkplek doorbrengen en de tijd die zij voor hun privéleven reserveren. Voor maar liefst 68 procent geldt dat werk- en privétijd vaak door elkaar heenlopen. Een derde zegt meestal of altijd in het weekend te werken en vooral jongere mkb-ondernemers (40 procent) zijn bereid in privétijd werktelefoontjes op te nemen. Voor 40-plussers (17 procent) geldt dit veel minder.

"De noodzaak van accurate gegevens voor datagestuurde besluitvorming wordt steeds groter, zeker gezien de opkomst van digitalisering binnen het Nederlandse mkb. Dit stelt mkb-ondernemers in staat om beter inzicht te krijgen in het aantal uren dat zij maken en in rekening kunnen brengen. Dat maakt het mogelijk om efficiënter te plannen hogere marges te realiseren. Uit ons onderzoek blijkt echter een opvallende discrepantie tussen de ambitie van mkb-ondernemers om hun productiviteit en efficiëntie te vergroten en de tijd die ze daadwerkelijk hiervoor vrijmaken. Zo is het opvallend is dat maar liefst de helft van de mkb’ers niet of nauwelijks inzicht heeft in de uurprijzen die binnen hun bedrijf worden gehanteerd en de winst die hier tegenover staat. Dit gebrek aan transparantie over relevante financiële parameters is reden tot zorg, zeker nu de marges als gevolg van de inflatie en gestegen kosten onder druk staan”, zegt Jeroen De Wit, CEO van Teamleader. “Daarnaast blijkt dat veel mkb-ondernemers een complexe relatie hebben met werk en privé. Hoewel bijna 40 procent aangeeft dat zij werk en privé strikt gescheiden houden, zegt bijna 70 procent dat dit een delicaat evenwicht is. Veel ondernemers staan dus voor de uitdaging duidelijke prioriteiten te stellen die niet met elkaar botsen. Dat stelt hen beter in staat een gezonde balans te creëren tussen een goede en efficiënte bedrijfsvoering, zodat dit niet ten koste hoeft te gaan van hun privéleven.”  
 
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by