Nieuws

26-03-2024 08:43

Diversiteit in de Nederlandse technologiesector

Wat is een goed beleid om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen? Hoe ontstaat een inclusieve werkomgeving en waarom is het belangrijk? De techorganisatie Diverse Leaders in Tech maakt zich hard voor inclusiviteit en gelijkheid binnen de Europese technologiesector. Maar ook andere sectoren zijn gebaat bij een Diversiteit, Gelijkwaardigheid & Inclusie beleid.

Tekst: Monica Rijpma

Diversiteit in de IT-branche

In de IT-branche is het belang van diversiteit al langer een thema. Vaak worden de eerste testen met airbags in auto's genoemd als illustratie van wat fout kan gaan als er geen diversiteit is bij het ontwikkelingsteam. De testen waren bedacht door mannen en afgesteld op mannen; het gemiddelde verschil in lengte en gewicht tussen mannen en vrouwen was niet meegenomen in de berekening, met fatale en kostbare gevolgen. Ook in de farmaceutische- en medische wereld wordt het belang van diversiteit in het ontwikkelingsteam al langer onderkend.

Een ander aspect van diversiteit wordt duidelijk door de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Anno 2024 heeft ongeveer een kwart van de Nederlanders een migratieachtergrond. Daarvan heeft grofweg de helft een niet-Westerse - en de andere helft een Europese achtergrond. Dat betekent dat niet alleen de afzetmarkt divers is, maar ook het aanbod van talent.

Technologiesector

Nederland heeft veel startups. De technologiesector heeft het potentieel om door middel van innovatie de oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken van deze tijd. Of het nu gaat over klimaat, voedselveiligheid, betaalsystemen of sociale media, een doordacht Diversiteit, Gelijkwaardigheid & Inclusie (DGI)-beleid is een van de sleutels voor succes; diversiteit vanaf het begin, samenwerking op basis van gelijkheid met als gevolg integratie op de werkvloer. Diverse Leaders in Tech (DliT) geeft hier gehoor aan en heeft als streven om een diverser gezicht te geven aan de technologiesector in binnen- en buitenland. Tegen 2030 wil deze organisatie de technologie-industrie veranderen door datagestuurde DEI (diversity, equity, inclusion, red) te normaliseren, de representatie van cultuur, gender en neurodiversiteit te verbeteren, discriminatie op de werkplek te beëindigen, LGBTQI+-veiligheid te bevorderen, internationaal talent te behouden en AI-vooroordelen te verminderen door middel van uitgebreid onderwijs en een goed netwerk.

Onderzoek naar diversiteit

DliT is een van de organisaties die in 2022 en 2023 meewerkte aan een onderzoek naar de diversiteit in de Nederlandse technologiesector. Het onderzoek werd uitgevoerd met steun van onder anderen Taskforce Digital en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De cijfers in dit onderzoek tonen aan dat het percentage van vrouwen in de digitale sector in Nederland in 2023 is gedaald tot onder het Europees gemiddelde. Gender is een van de ijkpunten voor diversiteit, net zoals bijvoorbeeld geaardheid, religie of migratie-achtergrond. De daling van vrouwen in de technologiesector is extra alarmerend omdat Nederland juist vóór ligt met een infrastructuur van techbedrijven die toonaangevend zijn. Om die voorsprong in de toekomst te behouden, is een goed DGI-beleid belangrijk. Naast een financieel businessplan is het voor een bedrijf steeds belangrijker om ook een planning te ontwikkelen over het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit op het werk.

Verschillend talent aantrekken

Volgens Ingrid Tappin, oprichtster van DliT en het DEI in Tech Summit, starten bedrijven vaak met diversiteit door het aantrekken van talent dat van elkaar verschilt. Het gaat hier dan niet alleen over gender, geaardheid of culturele achtergrond, maar bijvoorbeeld ook over neurodiversiteit. Neurodiversiteit gaat over de verschillende manieren waarop de hersenen van mensen informatie en prikkels verwerken, en problemen oplossen. Hoe inclusief een werkgever is, en in welke mate deze van gelijkwaardigheid een prioriteit maakt, heeft invloed op in hoeverre deze partij goede werknemers weet aan te trekken en te behouden.

Ingrid Tappin (DliT) tijdens de Tech Summit in Spant! Bussum in 2023. Foto: Rebekka Mell


Inclusiviteit als proces

Tappin legt uit dat inclusiviteit een proces is. Dat proces komt op gang als er wordt samengewerkt op basis van gelijkheid. Diversiteit ligt hierbij aan de basis en zorgt voor een werksfeer waardoor bij de ontwikkeling van producten en programma's rekening wordt gehouden met verschillen. Het management geeft het voorbeeld van samenwerking op basis van gelijkheid. Goed leiderschap is dus van groot belang. Met name op leidinggevend niveau is er nog te weinig sprake van diversiteit. Als de cultuur niet is doorgedrongen tot alle lagen van de organisatie en het bestuur, mis je belangrijke rolmodellen. Dat begint bij het werven en verwelkomen van nieuwkomers in het team.

Helaas meten nog weinig bedrijven de diversiteit en inclusiviteit in hun team. Etnische achtergrond, geloof, geaardheid of het hebben van een lichamelijke of mentale handicap kunnen belangrijke redenen zijn waarom een sollicitant geen gelijke kans krijgt of een werknemer zich niet voelt opgenomen in het team. Uitsluiting kan overigens zowel bewust als onbewust gebeuren. Bij het onlangs uitgebrachte diversiteitsonderzoek over inclusiviteit gaf een groot aantal van de respondenten aan ongemak te voelen over samenwerken met een vrouw die een hijab draagt. Hoe ga je hier als leidinggevende mee om? Ook de commotie rondom grensoverschrijdend gedrag bij de omroepen toont aan dat modern leiderschap vraagt om het herkennen van de cultuurverandering.

Soms zijn er gebeurtenissen, zoals de dood van George Floyd en de #METOO affaire, die de aandacht vestigen op de gevaren van een bepaald soort discriminatie. Hierdoor ontstaat er een verschuiving van het draagvlak. Het gaat niet alleen over het voorkomen van discriminatie maar vooral over herkenning van het belang van een inclusief beleid. Ergens bij horen, gelijke kansen bieden op het vlak van professionele ontwikkeling en verantwoordelijkheid, zorgen ervoor dat een bedrijf en het team met de maatschappij meegroeit, en dat is ook een belangrijk aspect van duurzaamheid.

Meerwaarde van een DGI-beleid

De arbeidsmarkt is blijvend veranderd. Wat werknemers kunnen en willen is niet zoals het vroeger was. Werkgevers hebben er belang bij hiermee goed om te gaan. Wanneer een DGI-beleid succesvol wordt toegepast, levert het betere financiële resultaten op in vergelijking tot bedrijven die geen focus hebben op DGI. Innovatie levert meer op en ideeën worden vaker doorontwikkeld tot concrete producten en diensten. Diverse en inclusieve bedrijfsculturen zijn ook sneller in staat nieuwe markten aan te boren. Ook tonen onderzoeken keer op keer aan dat diverse teams beter samenwerken en betere beslissingen nemen.


2024: het jaar van vrouwen in de technologiesector

2024 wordt een groot jaar voor vrouwen in de technologiesector. Op 26 en 27 juni is er het congres Europese European Women in Technology in Amsterdam. Van 23 tot en met 25 april vindt het Women in Tech Global Conference plaats, een internationaal congres dat hybride zal worden georganiseerd. Inclusiviteit en diversiteit zijn actuele thema's die bij beide congressen aan bod komen.
 

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by