Loonaangifte 2006

Magazines | Noord-Limburg Business nr 1 2006

Werkgevers en andere inhoudingsplichtigen, zoals uitkeringsinstanties en pensioenfondsen, hebben sinds 1 januari te maken met de nieuwe aangifte loonheffingen. Doel van deze operatie is het verminderen van administratieve lasten voor ondernemers en het verlagen van uitvoeringskosten voor de overheid. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Vier belangrijke veranderingen

1. De verschillende loonbegrippen die de Belasting- dienst en UWV gebruikten, worden geüniformeerd. Er blijven maar enkele uitzonderingen over;

2. Er komt één aangiftesystematiek;

3. Er komt één loket voor de werkgever;

4. Werkgevers moeten óf de aangifte loonheffingen

geheel zelf gaan doen, óf geheel gaan uitbesteden.

De nieuwe aangifte loonheffingen is een gecombineerde aangifte voor de premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de loonbelasting/premie volksverzekeringen. De werkgever dient de aangifte elektronisch in bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zendt de werknemersgegevens vervolgens automatisch naar de polisadministratie van UWV. De gegevens in deze polisadministratie vormen de basis voor het berekenen van de hoogte van uitkeringen maar worden binnen de overheid voor verschillende doeleinden gebruikt. Werkgevers hoeven dus straks diezelfde gegevens niet meer te zenden aan allerlei instanties.

Doel

De Belastingdienst en UWV vereenvoudigen de aangifte van loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Dat is geregeld in de wetten Walvis, Wfsv en in de bijbehorende invoeringswetten. De wijziging betekent dat de loonaangifte op termijn voor alle partijen goedkoper, transparanter en beter gaat worden. Door de nieuwe regelgeving is het voor de werkgever makkelijker om aangifte te doen: op vaste tijdstippen, elektronisch en bij één loket. Dit moet uiteindelijk tot minder fouten in de aangifte leiden. Daardoor kan de Belastingdienst efficiënter werken in de heffing en inning. UWV kan zo de handhaving en uitvoering van de uitkeringen verbeteren en zich nog meer concentreren op haar eigen taken.

Eén loonbegrip

Tot nu toe werkten UWV en de Belastingdienst met verschillende ‘lonen’ om loonbelasting/premie volksverzekeringen te heffen, premies te berekenen of om uitkeringen op te baseren. Met de invoering van een meer geüniformeerd loonbegrip is dit verleden tijd. Ook zijn er veel minder uitzonderingen als het gaat om het berekenen van een uitkering. Door de nieuwe aangiftesystematiek is het minder complex om vast te stellen waarop men recht heeft. Overigens blijft er tussen het premieloon en fiscaal loon nog wel een aantal kleinere verschillen bestaan.

Eén aangiftesystematiek

Vroeger deed een werkgever doorgaans per maand of kwartaal aangifte loonheffing bij de Belastingdienst en meestal eens per jaar, afhankelijk van de uitvoeringsinstantie (Gak, Sfb, Cadans, Guo of USZO), berekende de werkgever de premies werknemersverzekeringen, de zogeheten jaarloonopgave Sociale Verzekeringen. Vanaf 1 januari berekent een werkgever elk aangiftetijdvak (over het algemeen eens per maand of eens in de vier weken) de aangifte loonheffingen, doet elektronisch aangifte, en draagt de verschuldigde bedragen af.

Eén loket

De Belastingdienst vervult vanaf 1 januari de zogenaamde collecterende functie en is daarmee verantwoordelijk voor de heffing en inning van de premies werknemers- verzekeringen en zorgt voor controle en toezicht op de aangeleverde gegevens. De Belastingdienst wint gegevens van werkgevers (en uitkeringsinstanties) over lonen en uitkeringen in en geeft deze door aan de polisadministratie van UWV. De Belastingdienst beoordeelt de verzekeringsplicht voor de sociale verzekeringen. UWV blijft aanspreekpunt voor vragen over de premies werknemersverzekeringen over jaren vóór 2006.

Salarisadministratie

Doordat de Belastingdienst ook de heffing en inning van de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet op zich neemt, verandert de inhoud van het loonaangiftebericht. In totaal bevat het nieuwe bericht zo’n 124 gegevens. Voor een volledig overzicht van deze gegevens, kunt u op www.loonaangifte2006.nl de ‘Gegevensset Loonaangifte’ downloaden. Het aangiftebericht bestaat uit gegevens van de organisatie als geheel (het collectieve deel) en gegevens van individuele werknemers (werknemersgegevens). De Belastingdienst gebruikt het collectieve deel om te bepalen wat u over het betreffende aangiftetijdvak aan premies, heffingen en bijdragen moet betalen. Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat de gegevens van elke individuele medewerker volledig en juist zijn, want als er fouten worden geconstateerd loopt u kans dat u een correctieverplichting opgelegd krijgt. Onder omstandigheden kan hierbij sprake zijn van het opleggen van een boete, al zal de Belastingdienst in 2006 nog terughoudend zijn met het opleggen van boetes. U heeft er dus nog meer dan in het verleden belang bij, dat uw personeelsadministratie en uw salarisadministratie op elkaar zijn afgestemd en dat de gegevens zo actueel mogelijk worden gehouden.

Zelf doen of uitbesteden

Omdat er nu nog maar één aangifte is, moet de werkgever kiezen: of hij doet de gecombineerde aangifte loonheffingen geheel zelf óf hij besteedt deze in zijn geheel uit. Het kan zijn dat een werkgever nieuwe afspraken moet maken met zijn intermediair over de aanlevering van gegevens uit zijn eigen administratie aan zijn intermediair. Om de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet te berekenen, wordt gebruik gemaakt van de VCR-methode. De kern van deze systematiek is dat aan het einde van de aangifteperiode in principe alle verschuldigde premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen zijn afgedragen en betaald. Kortom: een werkgever berekent het bedrag aan af te dragen premies tot en met de maand waarover hij aangifte doet. Hij trekt daarvan af wat hij tot en met de vorige maand heeft afgedragen. Het verschil is het bedrag van de aangifte over deze maand. De VCR-methodiek zorgt er ook voor dat premie-inhoudingen van maand tot maand beter en eerlijker verdeeld worden. Voorheen werden premies werknemersverzekeringen onder andere berekend aan de hand van het aantal loondagen van een werknemer. Dit komt nu te vervallen. Vanaf 1 januari 2006 zullen deze premies berekend worden aan de hand van loontijdvakken. Dit sluit aan bij het huidige systeem van de Belastingdienst (de zogeheten loonheffingtabellen).

Verschillen en fouten

Door de nieuwe aangiftesystematiek en het gebruik van de rekenmethode van VCR, is het mogelijk dat er voor werknemers door correcties kleine verschillen in de netto-uitkomst kunnen zitten. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand meer of minder heeft gewerkt dan was overeengekomen of als er andere correcties op het loon zijn uitgevoerd. Dit kan leiden tot nieuwe salarisstroken die qua netto loon afwijken van de oorspronkelijke salarisstroken. Correcties kunnen enkele maanden doorwerken. De Belastingdienst zal in 2006 zoveel mogelijk samen met marktpartijen er voor zorgen dat fouten in de gegevens over werknemers worden gecorrigeerd. De Belastingdienst zal terughoudend zijn in het opleggen van boetes als er fouten gemaakt worden in de werknemersgegevens. Dit wordt anders in de situatie dat een werkgever niet mee wil werken aan de correctie van de gegevens. Voor werkgevers die geen of te laat aangifte doen of betalen zullen wel boetes worden opgelegd.

Nieuwe Zorgverzekeringswet

Op 1 januari 2006 wordt de nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw) ingevoerd. De Zvw maakt deel uit van de loonaangifte en vervangt de Ziekenfondswet (Zfw). Iedereen die loon of een uitkering ontvangt, moet afhankelijk van de hoogte daarvan een bijdrage Zvw betalen. Deze bijdrage moet de werkgever inhouden en afdragen aan de Belastingdienst via de Loonaangifte. Werkgevers en uitkeringsinstanties zijn verplicht de inkomensafhankelijke bijdrage te vergoeden aan hun werknemer(s).

Dagloonsystematiek

Momenteel geldt dat de hoogte van een uitkering voor werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid en ziektewet met name wordt gebaseerd op de hoogte van het loon dat vlak voor de aanvraag van de uitkering werd verdiend. Per 1 januari 2006 gaat dit veranderen. De uitkering zal worden gebaseerd op het gemiddelde loon in de laatste twaalf maanden die een werknemer voor de aanvraag van de uitkering heeft verdiend. Voor de berekening van het gemiddelde loon wordt gerekend met 261 dagen.

Stand van zaken zoals bekend op 7 december 2005.

NOORD LIMBURG BUSINESS

LOONAANGIFTE

Grote veranderingen voor bedrijfsleven

LOONAANGIFTE 2006

NOORD LIMBURG BUSINESS

LOONAANGIFTE

A A N V U L L E N D E I N F O R M AT I E:

M E E R W E T E N O V E R A U T O VA N D E Z A A K ?

K I J K T U O P WWW. B E L A S T I N G D I E N S T. N L

WWW. L O O N A A N G I F T E 2 0 0 6 . N L

( V A N A F 1 F E B R U A R I: WWW. B E L A S T I N G D I E N S T. N L / L O O N H E F F I N G E N )

WWW. B E L A S T I N G D I E N S T. N L / Z A K E L I J K

WWW. D E N I E U W E Z O R G V E R Z E K E R I N G . N L

WWW. U W V. N L

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by