Column Ad Poot

Magazines | Noord-Limburg Business nr 3 2006

| juni 2006 | met: anton loeffen | Petto | column |

Sugababes en superdudes

Ik kan het maar niet onthouden, de hoofdstad van Australië. Weet u het? Sydney? Melbourne? Brisbane misschien?

Als elfjarig jochie wist ik het ook al niet. Gelukkig zat ik naast de bolleboos van de klas. Ik kreeg een spiekbriefje van haar. Ik was erg blij met de naam van de stad die ze erop had geschreven. Iets minder gecharmeerd was ik van de drie kruisjes die ze eronder had gezet. Wat had dat te betekenen? Ze zou toch niet…Ik was verliefd op de juf en wilde helemaal niks met klasgenootjes.

Tikkie jaloers

Tegenwoordig gaat het heel anders. En toch hetzelfde. Kinderen van elf jaar verklappen elkaar waar ze een compleet opstel kunnen downloaden. Dat doen ze via MSN. Ze kunnen een opstel heel echt doen lijken door er opzettelijk foutjes in te laten sluipen. Typische foutjes die een elfjarige maakt. Alleen, de computer heeft ze bedacht. Ik dacht dat ík geraffineerd was vroeger. De kinderen van nu gaan wel een beetje verder. Ze helpen elkaar niet alleen met huiswerk via internet, ze sturen elkaar en passant complete romans. Veel ouders begrijpen er niets van. Ze kunnen de online activiteiten van hun kinderen niet meer bijbenen. Sommigen geven de moed meteen op. Deze achterblijvers zijn stiekem ook een tikkie jaloers op hun kinderen. Dat hadden zij niet vroeger, megapopulaire websites zoals www.sugababes.nl en www.superdudes.nl.

Niet te stoppen

Andere ouders gaan er positiever mee om. En dat zijn nou de geraffineerde slimmeriken onder ons. Zij beseffen dat de digitale ontwikkelingen niet te stoppen zijn. Ze doen er hun voordeel mee op het werk. Er is nu bijvoorbeeld een soort MSN-programma voor zakelijk gebruik: Collaboration Server. Voor de volwassen sugababes en superdudes op kantoor dus. Waar je ook bent ter wereld, inloggen maar! Online overleggen, (gratis) bellen, videoconferences en digitaal brainstormen zijn binnen handbereik. Kan heel vet en voordelig zijn hoor, vergaderen met een collega, leverancier of klant die aan de andere kant van de wereld zit. Bijvoorbeeld in Canberra. Juist, de hoofdstad van… Het lijkt zo ver weg.

| BUSINESS | noord limburg | |

Anton Loeffen is

directeur van Petto,

de enige automatiseerder die ondernemen leuker maakt.

a.loeffen@isleuker.nl

T (0485) 476190

www.isleuker.nl

Employee benefits

Van aandelenopties tot werkkleding

In de ‘wereld’ van employee benefits kunnen ondernemers ver gaan om medewerkers te behagen. Collectieve financiële services zoals bedrijfsspaarregelingen, ziektekostenverzekeringen en pensioenvoorzieningen liggen daarbij wellicht het meest voor de hand, maar het begrip ‘employee benefits’ wordt door de werkgevers eigenlijk steeds breder geïnterpreteerd. Daarom een overzicht van gebruikelijke en minder gebruikelijke employee benefits.

| | noord limburg | BUSINESS|

| employee benefits | juni 2006 |

Aandelenoptieregeling

De aandelenoptieregeling is eigenlijk een aparte vorm van een spaarloonregeling. Net als ‘normaal’ spaarloon kunnen de toegekende aandelenopties (het recht om tegen een bepaalde prijs aandelen te kunnen kopen) onder voorwaarden vrij blijven van loonheffingen en premies werknemersverzekeringen. Als de opties binnen de spaartermijn worden uitgeoefend moet de tegenwaarde op de spaarloonregeling worden gestort. De werkgever moet bij de toekenning van het optierecht 15% loonbelasting als eindheffing afdragen over de waarde van het optierecht.

Bedrijfsfitness

Onder bepaalde voorwaarden kunt u aan uw werknemers onbelast bedrijfsfitness verstrekken of vergoeden. De fitness moet aan de volgende voorwaarden voldoen: deelname moet namelijk openstaan voor 90% of meer van alle werknemers en de bedrijfsfitness moet helemaal of bijna helemaal onder werktijd plaatsvinden. Onder bedrijfsfitness wordt hierbij verstaan de conditie- of krachttraining welke plaatsvindt onder deskundig toezicht en welke georganiseerd of geïnitieerd wordt door de werkgever. De regeling voor bedrijfsfitness geldt ook bij vergoedingen.

Carpoolregeling

Een belastingvrije kilometervergoeding van maximaal €0,19 geldt in geval van carpoolen voor iedere inzittende, tenzij sprake is van vervoer vanwege de werkgever. Zowel de bestuurder, als de meerijders kunnen voorzover geen sprake is van vervoer vanwege de werkgever, de toegestane belastingvrije kilometervergoeding ontvangen. Dit kan desgewenst met toepassing van de praktische regeling per werknemer. Voor de bestuurder die in opdracht van de werkgever met zijn eigen auto collega’s meeneemt is er geen sprake van vervoer vanwege de werkgever.

Dienstreizen

Zakelijke reizen die een werknemer maakt met bijvoorbeeld zijn privé-auto, -fiets, -motor of –brommer maakt, kunnen per kilometer vrij worden vergoed door de werkgever.

Extra vrije dagen

Een werkgever kan er voor kiezen zijn werknemers extra vrije dagen in het vooruitzicht te stellen. Aan te raden vanwege toenemende werkdruk, maar mede daardoor is een veelvoorkomend probleem dat werknemers niet altijd in staat zijn deze dagen ook daadwerkelijk op te nemen.

Fiets voor woon-werkverkeer

Heeft de werknemer zelf een fiets gekocht voor het woon-werkverkeer, dan kunt u de aankoopprijs van de fiets verminderd met een bedrag van €68,- onbelast vergoeden. Als de fiets duurder is dan €749,- mag u het meerdere niet onbelast vergoeden. De onbelaste vergoeding bedraagt dus maximaal €681,-. Voorwaarde voor deze onbelaste vergoeding is dat u in het kalenderjaar en de twee voorafgaande kalenderjaren geen fiets heeft verstrekt, ter beschikking gesteld of vergoed.

Geschenk met ideële waarde

Normaal gesproken mag een cadeau vanwege een jubileum van de werkgever of de werknemer onbeperkt belastingvrij verstrekt worden. Een voorwaarde is wel dat het cadeau vooral een ideële waarde heeft. Een geschenk heeft in hoofdzaak een ideële waarde als voor de werknemer die het geschenk ontvangt, de ideële waarde duidelijk belangrijker is dan de gebruikswaarde of de verwachte opbrengst bij eventuele verkoop (geldwaarde).

ISDN-voorziening

Als bij een werknemer een ISDN-aansluiting wordt aangelegd dan kan het zakelijke deel van de aanlsuitings-, gespreks- en abonnementskosten onbelast worden vergoed.

Loopbaanonderbreking

Deze regeling voorziet in een recht op een financiële tegemoetkoming voor werknemers die langere tijd verlof opnemen voor zorg of educatie. Voorwaarde hiervoor is dat de verlofnemer wordt vervangen door een uitkeringsgerechtigde of herintreder (hoeft niet in dezelfde functie). Deze voorwaarde geldt niet als het gaat om verlof in verband met de verzorging van kinderen met een levensbedreigende ziekte of voor de verzorging van iemand die op sterven ligt (zgn. palliatief verlof). Om in aanmerking te komen voor de financiële tegemoetkoming moet minimaal een derde van de werktijd verlof opgenomen worden en een vervanger moet voor minimaal 12 uur worden aangesteld.

Motor van de zaak

De werkgever kan aan de werknemer een motorfiets ter beschikking stellen. Wanneer de werknemer de betreffende motorfiets ook gebruikt voor privé-doeleinden dan zal de werknemer in de aangifte inkomstenbelasting een bedrag bij zijn inkomen moeten optellen. De hoogte van deze bijtelling is dan gebaseerd op de werkelijke kosten.

Outplacement

Outplacement

Is de term voor diensten en adviezen voor de werknemer om op zo kort mogelijke termijn een nieuwe, passende werkomgeving te vinden. Zo kunnen bijvoorbeeld sollicitatiekosten in zijn geheel onbelast worden vergoed.

Pensioenregeling

Welbekende regeling waar op verschillende manieren invulling aan wordt gegeven. Pensioen kan worden gezien als ‘uitgesteld loon’, waarover werknemers op latere leeftijd of bij plotselinge arbeidsongeschiktheid kunnen beschikken. Ook is

vervolg: Pensioenregeling

er het nabestaandenpensioen, waarbij nabestaanden een pensioen ontvangen bij het overlijden van de bestreffende werknemer.

Ruilmogelijkheid

Het recht op nabestaandenpensioen kan worden ingeruild voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen. Deze regeling geldt alleen voor het pensioen dat vanaf 1 januari 2002 wordt opgebouwd.

Salary split

Het basisprincipe van salary split stelt dat het netto-inkomen van een internationaal tewerkgestelde werknemer verhoogd kan worden zonder dat ook de loonkost voor de werkgever omhoog gaat. Omgekeerd is het ook mogelijk om eenzelfde netto-inkomen toe te kennen, maar met lagere patronale kosten.

Therapeutisch mee-eten

Sommige werknemers in de gezondheids- of welzijnszorg zijn op grond van een publiekrechtelijke regeling of (collectieve) arbeidsovereenkomst verplicht samen te eten met de hen toevertrouwde patiënten, pupillen of bewoners. Voor dit therapeutisch mee-eten hoeft u bij deze werknemers niets bij het loon te tellen.

Uitkering bij overlijden

Eenmalige uitkeringen in verband met het overlijden van een werknemer, diens partner of diens kinderen zijn onder voorwaarden tot een bepaald bedrag vrijgesteld. Deze vrijstelling geldt alleen wanneer de grens van drie maanden niet wordt overschreden. Ook wanneer sprake is van een buitensporige uitkering geldt de vrijstelling.

Voordeelurenkaart

Als een werkgever aan een werknemer een voordeelurenkaart (voor Nederlands openbaar vervoer) verstrekt of vergoed, dan hoeft er geen bedrag bij het loon te worden geteld. Voorwaarde is dan wel dat deze kaart mede dient voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking (zakelijke reizen) of voor woon-werkverkeer. Als een werknemer voor zakelijke reizen gebruik maakt van de voordeelurenkaart dan kan niet meer dan het bedrag dat op het plaatsbewijs is vermeld onbelast worden vergoed.

Werkkleding

Zowel het vergoeden van werkkleding als het verstrekken ervan zijn onbelast.

| juni 2006 | employee benefits |

Aandelenoptieregeling

De aandelenoptieregeling is eigenlijk een aparte vorm van een spaarloonregeling. Net als ‘normaal’ spaarloon kunnen de toegekende aandelenopties (het recht om tegen een bepaalde prijs aandelen te kunnen kopen) onder voorwaarden vrij blijven van loonheffingen en premies werknemersverzekeringen. Als de opties binnen de spaartermijn worden uitgeoefend moet de tegenwaarde op de spaarloonregeling worden gestort. De werkgever moet bij de toekenning van het optierecht 15% loonbelasting als eindheffing afdragen over de waarde van het optierecht.

Bedrijfsfitness

Onder bepaalde voorwaarden kunt u aan uw werknemers onbelast bedrijfsfitness verstrekken of vergoeden. De fitness moet aan de volgende voorwaarden voldoen: deelname moet namelijk openstaan voor 90% of meer van alle werknemers en de bedrijfsfitness moet helemaal of bijna helemaal onder werktijd plaatsvinden. Onder bedrijfsfitness wordt hierbij verstaan de conditie- of krachttraining welke plaatsvindt onder deskundig toezicht en welke georganiseerd of geïnitieerd wordt door de werkgever. De regeling voor bedrijfsfitness geldt ook bij vergoedingen.

Carpoolregeling

Een belastingvrije kilometervergoeding van maximaal €0,19 geldt in geval van carpoolen voor iedere inzittende, tenzij sprake is van vervoer vanwege de werkgever. Zowel de bestuurder, als de meerijders kunnen voorzover geen sprake is van vervoer vanwege de werkgever, de toegestane belastingvrije kilometervergoeding ontvangen. Dit kan desgewenst met toepassing van de praktische regeling per werknemer. Voor de bestuurder die in opdracht van de werkgever met zijn eigen auto collega’s meeneemt is er geen sprake van vervoer vanwege de werkgever.

Dienstreizen

Zakelijke reizen die een werknemer maakt met bijvoorbeeld zijn privé-auto, -fiets, -motor of –brommer maakt, kunnen per kilometer vrij worden vergoed door de werkgever.

Extra vrije dagen

Een werkgever kan er voor kiezen zijn werknemers extra vrije dagen in het vooruitzicht te stellen. Aan te raden vanwege toenemende werkdruk, maar mede daardoor is een veelvoorkomend probleem dat werknemers niet altijd in staat zijn deze dagen ook daadwerkelijk op te nemen.

Fiets voor woon-werkverkeer

Heeft de werknemer zelf een fiets gekocht voor het woon-werkverkeer, dan kunt u de aankoopprijs van de fiets verminderd met een bedrag van €68,- onbelast vergoeden. Als de fiets duurder is dan €749,- mag u het meerdere niet onbelast vergoeden. De onbelaste vergoeding bedraagt dus maximaal €681,-. Voorwaarde voor deze onbelaste vergoeding is dat u in het kalenderjaar en de twee voorafgaande kalenderjaren geen fiets heeft verstrekt, ter beschikking gesteld of vergoed.

Geschenk met ideële waarde

Normaal gesproken mag een cadeau vanwege een jubileum van de werkgever of de werknemer onbeperkt belastingvrij verstrekt worden. Een voorwaarde is wel dat het cadeau vooral een ideële waarde heeft. Een geschenk heeft in hoofdzaak een ideële waarde als voor de werknemer die het geschenk ontvangt, de ideële waarde duidelijk belangrijker is dan de gebruikswaarde of de verwachte opbrengst bij eventuele verkoop (geldwaarde).

ISDN-voorziening

Als bij een werknemer een ISDN-aansluiting wordt aangelegd dan kan het zakelijke deel van de aanlsuitings-, gespreks- en abonnementskosten onbelast worden vergoed.

Loopbaanonderbreking

Deze regeling voorziet in een recht op een financiële tegemoetkoming voor werknemers die langere tijd verlof opnemen voor zorg of educatie. Voorwaarde hiervoor is dat de verlofnemer wordt vervangen door een uitkeringsgerechtigde of herintreder (hoeft niet in dezelfde functie). Deze voorwaarde geldt niet als het gaat om verlof in verband met de verzorging van kinderen met een levensbedreigende ziekte of voor de verzorging van iemand die op sterven ligt (zgn. palliatief verlof). Om in aanmerking te komen voor de financiële tegemoetkoming moet minimaal een derde van de werktijd verlof opgenomen worden en een vervanger moet voor minimaal 12 uur worden aangesteld.

Motor van de zaak

De werkgever kan aan de werknemer een motorfiets ter beschikking stellen. Wanneer de werknemer de betreffende motorfiets ook gebruikt voor privé-doeleinden dan zal de werknemer in de aangifte inkomstenbelasting een bedrag bij zijn inkomen moeten optellen. De hoogte van deze bijtelling is dan gebaseerd op de werkelijke kosten.

Outplacement

Outplacement

Is de term voor diensten en adviezen voor de werknemer om op zo kort mogelijke termijn een nieuwe, passende werkomgeving te vinden. Zo kunnen bijvoorbeeld sollicitatiekosten in zijn geheel onbelast worden vergoed.

Pensioenregeling

Welbekende regeling waar op verschillende manieren invulling aan wordt gegeven. Pensioen kan worden gezien als ‘uitgesteld loon’, waarover werknemers op latere leeftijd of bij plotselinge arbeidsongeschiktheid kunnen beschikken. Ook is

vervolg: Pensioenregeling

er het nabestaandenpensioen, waarbij nabestaanden een pensioen ontvangen bij het overlijden van de bestreffende werknemer.

Ruilmogelijkheid

Het recht op nabestaandenpensioen kan worden ingeruild voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen. Deze regeling geldt alleen voor het pensioen dat vanaf 1 januari 2002 wordt opgebouwd.

Salary split

Het basisprincipe van salary split stelt dat het netto-inkomen van een internationaal tewerkgestelde werknemer verhoogd kan worden zonder dat ook de loonkost voor de werkgever omhoog gaat. Omgekeerd is het ook mogelijk om eenzelfde netto-inkomen toe te kennen, maar met lagere patronale kosten.

Therapeutisch mee-eten

Sommige werknemers in de gezondheids- of welzijnszorg zijn op grond van een publiekrechtelijke regeling of (collectieve) arbeidsovereenkomst verplicht samen te eten met de hen toevertrouwde patiënten, pupillen of bewoners. Voor dit therapeutisch mee-eten hoeft u bij deze werknemers niets bij het loon te tellen.

Uitkering bij overlijden

Eenmalige uitkeringen in verband met het overlijden van een werknemer, diens partner of diens kinderen zijn onder voorwaarden tot een bepaald bedrag vrijgesteld. Deze vrijstelling geldt alleen wanneer de grens van drie maanden niet wordt overschreden. Ook wanneer sprake is van een buitensporige uitkering geldt de vrijstelling.

Voordeelurenkaart

Als een werkgever aan een werknemer een voordeelurenkaart (voor Nederlands openbaar vervoer) verstrekt of vergoed, dan hoeft er geen bedrag bij het loon te worden geteld. Voorwaarde is dan wel dat deze kaart mede dient voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking (zakelijke reizen) of voor woon-werkverkeer. Als een werknemer voor zakelijke reizen gebruik maakt van de voordeelurenkaart dan kan niet meer dan het bedrag dat op het plaatsbewijs is vermeld onbelast worden vergoed.

Werkkleding

Zowel het vergoeden van werkkleding als het verstrekken ervan zijn onbelast.

| BUSINESS | noord limburg | |

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by