CIV Maakindustrie kan met vier miljoen euro vliegende start maken

Magazines | Noord Limburg Business nr 3 2019CIV Maakindustrie kan met vier miljoen euro vliegende start maken

Voortvarendheid valt Noord- en Midden-Limburg niet te ontzeggen. Gilde Opleidingen, Hogeschool Fontys, elf maakbedrijven en de provincie lanceren binnen een publiek-private samenwerking deze zomer het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Maakindustrie. Eerder al ontstonden in andere sectoren zulke initiatieven om onderwijs en bedrijfsleven perfect op elkaar te laten aansluiten en synergie te creëren.

Tekst: Aart van der Haagen, Fotografie: Gilde Opleidingen


Met vier miljoen euro aan beschikbare middelen kan het CIV Maakindustrie in ieder geval een vliegende start maken. De betrok-ken partners brengen driekwart daarvan in, met 600.000 euro van de provincie Limburg. Daarnaast stelt het Regionaal Investeringsfonds MBO nog eens 875.000 euro beschikbaar, wat onderstreept hoeveel belang Noord- en Midden-Limburg aan de ontwikkeling van deze bedrijfstak hecht. "De maak- en smartindustrie vertegenwoordigen zeventien à achttien procent van de werkgelegenheid in dit gedeelte van de provincie", onderbouwt Tjeu van de Laar, directeur techniek van Gilde Opleidingen. "Wij zien niet alleen de importantie, maar ook de mogelijkheden om deze sector en daar-mee de economie in de wijde regio te versterken voor de toekomst. Wat opvalt is de dominante positie van het mkb, met een enorme diversiteit aan bedrijven. Daar ligt meteen ook een uitdaging, want veel van deze ondernemingen beschikken niet over een eigen HRM-afdeling die adequate oplossingen kan bieden voor lastige personeelsvraagstukken."

Succesvol bewezen

Met dit laatste doelt Van de Laar vooral op het aantrekken van gekwalificeerde mensen, zowel uit het bedrijfsleven zelf als rechtstreeks vanuit het onderwijs. "Willen we de economische positie van Noord- en Midden-Limburg verder verstevigen, dan moeten we ervoor zorgen dat opleidingen, ondernemingen en overheid de handen ineenslaan. Uitgangspunt daarbij is onderwijs en bedrijfsleven optimaal op elkaar te laten aansluiten. Eerder hebben we dat succesvol bewezen met CIV's in andere branches, namelijk het Centrum voor Logistiek Vakmanschap, Gebouwde Omgeving Limburg, Zorgtechniek Limburg, FoodLab Limburg en het CIVIL. Met de maak- en smartindustrie ontbrak nog één belangrijke pijler en die vullen we nu in, binnen een publiek-private samenwerking van Gilde Opleidingen, Hogeschool Fontys, elf maakbedrijven en de provincie Limburg. We hebben vrijwel alle voorbereiding achter de rug om in september stevig te kunnen starten. Dat is pas een begin: we nemen vier jaar de tijd om de eerste doelstellingen te bereiken en zullen daarna inzetten op verduurzaming, dat wil zeggen het verder integreren van het concept in de samenleving, zodat het model blijft werken."

Bedrijfsleven in leerweg

Het CIV Maakindustrie concentreert zich volgens Van de Laar op verschillende trajecten, telkens met de insteek dat onderwijs en bedrijfsleven optimaal op elkaar moeten aan-sluiten, wat inspanningen van beide kanten vergt. "Precies daar ligt onze toegevoegde waarde. We willen een vloeiende zij- en instroom op gang helpen en bij jongeren interesse wekken voor deze sector. Het goed ontwikkelen van het reguliere beroepsonderwijs is dan niet voldoende, we willen ook het bedrijfsleven actief in de leerweg betrekken via kortcyclische opleidingstrajecten in een omgeving waar de praktijk zich afspeelt. De specifieke ervaring en equipment bij al die ondernemingen kun je immers nooit allemaal onderbrengen binnen de muren van een school. Overigens richten we ons naast de zij- en instroom ook op mensen in het bedrijfsleven met hun talenten en ambities, die we aan perspectieven koppelen. We moeten ervoor zorgen dat zij niet thuis op de bank komen zitten wanneer binnen het bedrijf waar ze werken geen plek meer voor hen is. Ook daar zul je maatwerk terugzien in de vorm van een gepersonali-seerde leerweg."

Meester-gezel

Kennis overbrengen binnen het bedrijfsleven vergt didactische vaardigheden. "Precies daar ligt een belangrijke rol voor het onderwijs", aldus Van de Laar. "We hebben de werkgroep 'meester-gezel' in het leven geroepen, die ervaren mensen kortstondig opleidt om op een effectieve manier hun kennis en ervaring over te dragen op een nieuwe generatie. Het leertraject in de praktijk stemmen we zorgvuldig af op de planning van het bedrijfsleven, zodat het niet de dagelijkse processen afremt. Dat vraagt om flexibiliteit, dus het benutten van de avonduren en eventueel de zaterdagen. Het is natuurlijk niet zo dat we de complete opleidingen in deze richting schuiven. Theoretische vakken als Nederlands en Engels blijven gewoon door het onderwijs gegeven worden." Het CIV Maakindustrie kent nog meer werkgroepen, zoals 'onderwijsontwikkeling' en 'doorlopende leerlijn mbo-hbo'. Over die laatste zegt de directeur van Gilde Opleidingen: "De snelle evolutie in deze bedrijfstak vraagt om regelmatige bijscholing, bijvoorbeeld op het gebied van procesautomatisering, robotisering en mechatronica. Ook daar willen we, samen met Fontys, kortcyclische opleidingen en maatwerk aanbieden."

Promoten

"Het 'platform onderwijs en bedrijfsleven' richt zich op beeldvorming, imago en kennisdeling, inclusief het promoten van een carrière in de maak- en smartindustrie", vervolgt Van de Laar. "We starten met elf bedrijven in ons netwerk, die als ambassadeurs zullen optreden. Dat aantal moet natuurlijk flink gaan groeien, want hoe groter de inbreng en betrokkenheid, hoe sterker we de sector met zijn allen kunnen maken en dat stimuleert dan weer de economische groei van Noord- en Midden-Limburg. Met de andere CIV's hebben we al laten zien wat we kunnen bereiken met een actieve samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfs-leven. Gezien de importantie van de maakindustrie in deze regio zetten we nu vol in op dit nieuwe traject, met een stevig startkapitaal en gemotiveerde partners als solide basis."

 

 

delen:
Algemene voorwaarden