Business Flitsen Horst

Magazines | Noord-Limburg Business nr 1 2009

Groei gebruik

fondsen

Om een krachtige bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de beleidsspeerpunten Agribusiness en Toerisme & Recreatie te kunnen leveren heeft de gemeente Horst aan de Maas in 2001 de zogenaamde strategische fondsen in het leven geroepen. Inmiddels hebben veel projecten een beroep gedaan op deze fondsen en zullen naar verwachting in de toekomst meer initiatieven worden ontplooid die de genoemde speerpunten structureel kunnen versterken. Het fonds voor strategische projecten in het kader van Agribusiness en Economie (het A&E fonds) is bedoeld om een bijdrage te leveren aan projecten en ontwikkelingen die gericht zijn op het versterken van de structuur van de lokale economie. Deze bijdrage wordt concreet geëffectueerd door onder andere versterking van het innovatief vermogen, kennisontwikkeling en toepassing van wetenschappelijk onderzoek. Eén en ander past binnen het Masterplan van Horst aan de Maas. Het fonds voor strategische projecten in het kader van Toerisme & Recreatie beoogt vooral een bijdrage te leveren aan ontwikkelingen die gericht zijn op professionalisering en kwaliteitsverbetering in het aanbod van toeristisch recreatieve voorzieningen. Projecten die aan de doelstellingen voldoen kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Initiatiefnemers kunnen een aanvraag indienen bij het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas.

Investeringsimpuls

Noord Limburg

De gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Maasbree, Sevenum en de provincie Limburg geven samen via hun ontwikkelingsbedrijf met een startkapitaal van 130 miljoen euro een investeringsimpuls van 750 miljoen euro aan de duurzame ontwikkeling van de agrarisch-logistieke sector in Noord-Limburg. Bij deze uitgaven zijn de bijbehorende investeringen vanuit de private sector niet meegerekend. De verwachting is dat de impuls in de komende decennia zal leiden tot een investeringssom van zo’n twee miljard euro in de regio. De ontwikkeling van Greenport Venlo, met een oppervlakte van 5.400 hectare (11.000 voetbalvelden; vergelijkbaar met de Maasvlakte), leidt de komende 10 jaar tot een geraamde verdriedubbeling van het aantal banen in de tuinbouw, de logistiek en aanverwante bedrijvigheid; van de ongeveer 14.000 banen die er op dit moment in deze sectoren in de regio zijn naar ongeveer 40.000 arbeidsplaatsen. Via het op te richten ontwikkelingsbedrijf (NV) zorgen de partijen de komende jaren voor een krachtige impuls voor zowel economie, werkgelegenheid als innovatie en wordt het gebied een Europese topspeler. Het versterken van de economische structuur gaat samen met het verbeteren van landschap, natuur en leefklimaat zodat maatschappelijke rendement en waardecreatie de boventoon voeren in deze door C2C geïnspireerde gebiedsontwikkeling.

Financiële impuls

tuinbouwglas

De Provincie Limburg levert een financiële bijdrage van 25.000 euro aan een project voor de ontwikkeling van isolerend tuinbouwglas. Het beoogd resultaat van de totale studie is een nieuw type isolerend glas voor de tuinbouwsector dat moet leiden tot een productieverhoging en een gelijktijdige significante energiereductie in de tuinbouwkas.

Het project wordt uitgevoerd in de Greenportkas in Venlo, waar men het afgelopen jaar veel geleerd heeft over het optimaler besturen van teelten in semi-gesloten kassystemen. De totale omvang van het plan bedraagt 135.200 euro. Uitvoerders van het project zijn Sunny Tom Tomatoes BV en Scheuten Glas Nederland BV. Wageningen Universiteit en Research is een belangrijke kennisleverancier. In de glastuinbouw is glas één van de meest essentiële elementen voor het succes van de teelt. Hoe meer licht en dus meer energie, hoe hoger de productie. Gezien de wereldwijde ontwikkelingen ten aanzien van energie- en voedselprijzen is het terugdringen van het energieverbruik de belangrijkste opgave voor de sector. In deze eerste periode wordt bekeken of het glas aanslaat voordat het verder doorontwikkeld wordt en er een grootschalige praktijkdemo komt. In het voorjaar van 2010 worden de eerste resultaten verwacht.

delen:
Algemene voorwaarden