Coverstory TRIAS: Nieuwe kansen voor het mkb

Magazines | Noord Limburg Business nr 1 2021

 

De komende zeven jaar stelt de Europese Unie maar liefst 11 miljard euro aan subsidie ter beschikking aan innovatie in Nederland. Daarvan zal naar schatting 109 miljoen naar de drie zuidelijke provincies gaan: alleen al in het OP-Zuid programma (één van de vele subsidiemogelijkheden waar bedrijven gebruik van kunnen maken). Maar met een beschikbare subsidie ben je er volgens Ron Coenen van subsidie-adviesbureau TRIAS nog niet. "Je moet wel weten welke pot je moet aanspreken en hoe je je aanvraag moet voorbereiden."

Fotografie: Joost Franken

Algemeen directeur Ron Coenen van TRIAS uit Venlo zit inmiddels al ruim 18 jaar in het subsidie-adviesvak. Samen met zijn team van specialisten in Venlo en Maastricht houdt hij nauwlettend alle ontwikkelingen rond Europese, landelijke en provinciale subsidies in de gaten. De periode van de komende zeven jaar biedt volgens Ron kansen voor innovatieve ondernemers in de regio. "Elke zeven jaar stelt de Europese Unie opnieuw haar beleid vast in de vorm van een Europese Programmaperiode", legt Ron uit. "Daarin wordt vastgelegd waar het geld naartoe gaat en wat dit gaat kosten. Voor de periode 2021-2017 heeft de Europese Raad een nieuw pakket gepresenteerd, inclusief beleid en een grote pot met geld. Het gaat in totaal om 1.074 miljard euro - 1,1% van het bbp van de EU - waar-van 11 miljard euro naar Nederland gaat. Hiervan is naar verwachting 109 miljoen euro bestemd voor OP-Zuid: een subsidieprogramma waar innovaties in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg gebruik van kunnen maken. Daar komt dan nog een bedrag van de Nederlandse overheid bij."

Thema's waar het om draait; werken aan een betere toekomst!
Of je als ondernemer over een deel van deze enorme pot kunt beschikken, hangt mede af van in hoeverre je innovatie in lijn loopt met het beleid van de Europese Unie. "De EU zet het geld weg in meerdere thematische programma's. De vijf hoofdthema's voor de komende periode zijn groen, reductie van de CO2-uitstoot, verbonden/slimmer, sociaal- en maatschappelijk betrokken. Naar verwachting zal 65 tot 85% van het geld aan de eerste drie thema's worden besteed. De Green Deal en digitalisering lopen als een rode draad door deze thema's (zie kader). Zuid-Nederland (de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) heeft samen met het Rijk, de Europese Commissie en diverse stakeholders een Regionale Innovatie Strategie (RIS3) opgesteld voor het inzetten van deze subsidiefondsen en de beoogde impact op economisch en maatschappelijk niveau. De RIS3 kijkt daarbij naar technologie en innovatie, maar ook naar de impact van de innovatie op de maatschappij en of de producten en diensten hierin passen. CO2-opslag is bijvoorbeeld een mooie methode om de klimaatverandering tegen te gaan, maar er is ook veel ophef over. De subsidies worden onder andere via regionale subsidieprogramma's zoals OP-Zuid, POP3 of Interreg verstrekt. Zij gebruiken de RIS3 weer als richtlijn."

Herstelfonds
Naast deze nieuwe Europese Programma-periode krijgt Nederland net als de andere lidstaten van de Europese Unie extra financiële middelen om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. "Via het coronaherstelfonds Next Genera-tion EU komt er extra geld naar Nederland", licht Ron toe. "Dit geld is bestemd voor innovatieve ondernemers met groene en digitale producten en diensten die bijdragen aan het economisch herstel. Het geld wordt uitgegeven via verschillende fondsen, waaronder de Recovery and Resilience Facility (5 miljard euro) en REACT-EU (50 miljoen)."

Focus op vermarkten
Wat de beschikbare programma's extra interessant maakt, is dat er meer nadruk wordt gelegd op het vermarkten. Ron: "Het proces van onderzoek naar vermarkten wordt in navolging van de NASA-ladder uitgedrukt in technology readiness levels (TRL) die lopen van 1 (onderzoek) tot 9 (vermark-ten). Waar voorheen niveaus 8 en 9 nog een beetje als 'vies' werden beschouwd, streeft de Nederlandse overheid nu juist de niveaus tussen 6 en 9 na. Het geïnvesteerde geld moet de economie vooruithelpen en dat lukt alleen als een product wordt vermarkt. Ook de fondsen in Europa kijken bij hun programma veel meer naar de fase na de ontwikkeling. Dat is gunstig voor het bedrijfsleven. Het mkb is bij uitstek de partij die producten op de markt brengt en op die manier bijdraagt aan de werkgelegenheid en het economisch herstel in de regio."

Kritische blik
Om in aanmerking te komen voor een subsidie via een van de eerder genoemde fondsen, is een goede voorbereiding essentieel. "Hoewel de EU bij elke nieuwe periode de intentie heeft om de regelgeving voor het bedrijfsleven te vergemakkelijken en het aantal administratieve handelingen te verlagen, blijft het nastreven van een single book rule lastig. Als subsidie-adviesbureau gaan wij alleen met de ondernemer het traject in als er echt een kans van slagen is. Dat begint bij het werpen van een kritische blik op je eigen bedrijf. We dagen ondernemers uit en laten hen nadenken over hun bedrijfsmodel. Ondernemers hebben vaak de beste ideeën maar zijn meestal niet zo sterk in het pakkend opschrijven van deze ideeën."

Concurrentie op aanvragen
Vervolgens is het zaak om een strategische keuze te maken wat betreft het type subsidie. Daarbij kijkt het team van TRIAS of de onderneming aan alle eisen voldoet en wat de deadline voor het indienen van de aanvraag is. "De afgelopen jaren is er een enorme toename in aantallen aanvragen ontstaan en ook de concurrentie op aanvragen is gestegen. Dat geldt met name voor de subsidies die direct via de EU worden verstrekt en dat zijn vaak de subsidies die ondernemers voor ogen hebben. Wil je daarvoor in aanmerking komen, dan moet je innovatief genoeg zijn, aan diverse regels voldoen, voldoende patenten hebben en moet je je product of dienst niet binnen een al te lange periode kunnen vermarkten. Je concurreert met bedrijven uit andere lidstaten, mede daardoor is de kans van slagen slechts 2 tot 3%. De organisaties in onze regio die er uiteindelijk in slagen om deze subsidies binnen te halen, zijn vooral actief rond de vier Brightlands Campussen die Limburg rijk is. Bij een regionale subsidie heb je een grotere kans van slagen, omdat je dan concurreert met provinciegenoten." Wanneer de meest geschikte subsidie is gekozen, helpt TRIAS met het schrijven van de aanvraag. Daarbij kijken de specialisten naar de aansluiting bij de subsidieprogramma's en of het uitvoerbaar is binnen de gestelde tijdsperiode en het budget. Ook het proces erna, van voortgangsrapportages tot de eindafrekening kan door het subsidie-adviesbureau worden ondersteund.

Kansen voor Limburg
Ondanks het feit dan het selecteren van de meest geschikte subsidie en het indienen van de aanvraag een complex traject kan zijn, profiteert het bedrijfsleven in Limburg volgens Ron van een aantal voordelen. "De combinatie van vier Brightlands Campussen, een bloeiende maakindustrie, een innovatief mkb en het feit dat deze partijen elkaar goed weten te vinden, maakt dat hier producten en diensten worden ontwikkeld die bij uitstek in aanmerking komen voor subsidies. De ontwikkelingen op de Brightlands Campussen sluiten heel goed aan bij de vijf transities die wereldwijd en in de drie zuidelijke provincies spelen. Deze transities (energie, grondstoffen, klimaat, landbouw en voeding, gezondheid) leveren bovendien een bijdrage aan het realiseren van de Green Deal. Op de campus in Geleen worden bijvoorbeeld nieuwe materialen ontwikkeld zoals een alternatieve brandstof voor de scheepvaart die zorgt voor 90% minder CO2-uitstoot. Waar in Maastricht Mosa Meat bezig is met het ontwikkelen van kweekvlees dat veel minder milieubelastend is. En in Venlo heeft hightech startup AgXeed een nieuw concept voor een lichtgewicht tractor ontwikkeld dat zorgt voor minder bodemverdichting en dus duurzamere landbouw. Op de Smart Services Campus in Heerlen staat digitalisering centraal. We zitten hier echt spot on wat betreft mondiale transities. Dat maakt het aanvragen van subsidies uit de beschikbare fondsen makkelijker. En die fondsen leveren uitein-delijk een belangrijke bijdrage aan de kennis, innovatie en het banenaanbod in onze regio. Daar werken wij als subsidie-adviesbureau graag aan mee."

 

Duurzaamheid en digitalisering

Bij de Europese Programmaperiode 2021-2017 vormt de Green Deal een belangrijke rode draad. Deze Green Deal heeft als doel om de economie van de Europese Unie duurzaam te maken. Het gestelde doel is concreet; de netto-uitstoot van broeikasgassen moet tegen 2050 tot nul zijn gereduceerd. Innovatieve producten en diensten die hieraan bijdragen maken dus extra kans om in aanmerking te komen voor subsidies en regelingen.

Hetzelfde geldt voor digitalisering. De Europese Raad wil met het programma Digital Europe de strategische digitale capaciteiten van de Europese Unie opbouwen en ervoor zorgen dat digitale technologieën makkelijker en breder kunnen wor-den toegepast. Zuid-Nederland geeft in de Regionale Innovatie Strategie (RIS3) aan dat Zeeland, Noord-Brabant en Limburg een sterke positie op sleuteltechnologieën en Artificial Intelligence (AI) hebben. Het digitaliseren van de economie en samenleving levert binnen de transities energie, grondstoffen, klimaat, landbouw en voeding en gezondheid bovendien kansen op. De producten die hieruit voortkomen, kunnen goed vermarkt worden.
 

 

delen:
Algemene voorwaarden