Pensioenbeheer: PensioenVizier

Magazines | Noord-Limburg Business nr 6 2016

Pensioen in Eigen Beheer (PEB) stopt in 2017, wat nu?

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft in juli al zijn plannen kenbaar gemaakt en daaruit blijkt de zogenaamde "Uitfasering van Pensioen in Eigen Beheer" per 01-01-2017.


Het hing natuurlijk al langer in de lucht, want de Nederlandse overheid was al een tijd niet meer zo gelukkig met deze regeling. Oorspronkelijk moest het allemaal per 01-01-2017 geregeld zijn, maar u zult begrijpen dat dit niet haalbaar bleek. Sterker nog: het wetsvoorstel moet nog voor het einde van 2016 door de Tweede en Eerste Kamer heen geloodst worden. Dat zal uiteindelijk wel lukken, maar om enige respijt te geven, dienen regelingen waar nog opbouw op plaats vindt per 01-04-2017 gewijzigd te zijn. Voor regelingen waar reeds een premievrije voortzetting voor gerealiseerd is, kan er wat meer tijd genomen worden om te kiezen. Doet u dat uiteindelijk niet dan kan de regeling niet meer gekwalificeerd worden als pensioen, waardoor de fiscus kan besluiten om het gehele opgebouwde kapitaal te belasten met 72%.

Welke keuzes krijgt u dan? Het antwoord op deze vraag krijgt u hieronder. De praktische uitvoering ervan is echter (waarschijnlijk) heel wat lastiger:

- Mogelijkheid: 1 Premievrij laten staan

Premievrij laten staan tot pensioendatum. De opbouw van pensioen wordt gestaakt. De reeds opgebouwde pensioenuitkering blijft gehandhaafd en dient jaarlijks gewaardeerd te worden. Ook blijft het verschil tussen de fiscale en commerciële in stand. Vanaf pensioendatum gaat de uitkering in.

Voordeel: pensioenaanspraak blijft in stand,

Nadeel: ieder jaar nog steeds een actuariële berekening, dividendklem blijft gehandhaafd.

- Mogelijkheid 2: Oudedagsvoorziening (Odv)

Het voorstel voorziet in het afwaarderen tot fiscale waarde (spaarvariant). Er is geen actuariële fiscale, commerciële en RJ waardering meer. De fiscale balansstand van december 2015 wordt het uitgangspunt. Vanaf AOW-datum dient deze fiscale voorziening in 20 jaar lineair te worden uitgekeerd. Jaarlijks neemt de reserve met een bepaald percentage toe.

Voordelen zijn: betere vermogenspositie, geen dividendklem, geen actuariële berekeningen meer.

Nadeel: pensioenaanspraak is weg, maar er is nog een 'spaarpotje'.

- Mogelijkheid 3: Afwaarderen en afkopen

Er kan ook afgewaardeerd worden tot de fiscale waarde en dan afkopen. De fiscale balansstand wordt ook in deze variant het uitgangspunt. Er wordt in aanvulling op optie 2 echter de mogelijkheid geboden om in 2017, 2018 of in 2019 eenmalig de fiscale voorziening af te kopen. Om dit afkopen te stimuleren, geldt een belastingkorting. Deze korting geldt voor de fiscale balansstand opgebouwd tot en met 31 december 2015. Bij afkoop in 2017 is 65,5% van de fiscale voorziening (opgebouwd tot en met 31 december 2015) belast met inkomstenbelasting, bij afkoop in 2018 is dat 75% en bij afkoop in 2019 is dat 80,5%.

Voordelen zijn: betere vermogenspositie, geen dividendklem, geen actuariële berekeningen meer. 

Nadeel: pensioenaanspraak is weg, geen oudedagsvoorziening meer.

Conclusie

Indien u een Pensioen in Eigen Beheer heeft, dan is het wijs om goed te bekijken welke keuze u maakt. Dat geldt overigens niet alleen voor uzelf, maar deze keer ook voor uw (ex-)partner. Hij of zij zal namelijk mee moeten tekenen voor akkoord. Dat laatste kan in een aantal gevallen nog een struikelblok vormen. Laat u hierin wijs adviseren!

NB: Op 20 december heeft de Staatssecretaris de Eerste Kamer verzocht om het Wetsvoorstel aan te houden. Gebleken is namelijk dat de overheid mogelijk miljarden aan belastingen kan mislopen doordat bij optie 2 de DGA ook alle toekomstige indexaties ineens ten laste van de winst kan brengen. Wellicht volgt hierop nog een wijziging.

 

Paul Verbeek, p.verbeek@pensioenvizier.nl">p.verbeek@pensioenvizier.nl

Algemene voorwaarden