Business Flitsen

Magazines | Noord-Limburg Business nr 5 2009

Investeer juist nu!

Door de aangekondigde bezuinigingen van het Rijk is het volgens Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg nodig om volgend jaar scherpe keuzes te maken en te focussen op de Investeringsagenda van 20 miljard euro tot 2017. Dat schrijven GS in een brief bij de begroting 2010 die begin oktober werd gepresenteerd. Limburg verwacht dat de bezuinigingen op het Provinciefonds anders hard zullen aankomen. Het leidt tot jaarlijks tientallen miljoenen euro’s minder inkomsten. Vanwege de ambities die Limburg heeft, kan dat gat - zelfs met de bijna 1,1 miljard euro opbrengst uit de verkoop van de Essent-aandelen - niet worden gedicht. Daarnaast dreigt Limburg nog eens tien miljoen extra jaarlijks uit het Provinciefonds mis te lopen. Dat komt doordat het Rijk momenteel studeert op een nieuw verdeelmodel van dit fonds. Dit houdt rekening met de overige inkomsten van een provincie. Maar Limburg vindt dat de verdeling van gelden op basis van aantal inwoners averechts uitpakt. Limburg heeft als één van de eerste provincies immers te maken met een krimpende bevolking door vergrijzing en ontgroening. Om die reden gaan GS volgend jaar kijken naar wat concreet haalbaar is. Initiatieven die onvoldoende samenhang hebben met de in juni van dit jaar gepresenteerde Investeringsagenda tot 2017 zullen dan bijvoorbeeld niet worden bekostigd.

Limburg Talentrijke Regio gelanceerd

Op 12 oktober heeft gedeputeerde onderwijs en arbeidsmarkt Odile Wolfs de website www.limburgtalentrijkeregio.nl gelanceerd. Deze website hoort bij de regionale agenda Onderwijs-Arbeidsmarkt 2008-2012: Limburg Talentrijke Regio. De website is dé portal voor professionals in Limburg werkzaam binnen de werkvelden Onderwijs, Ondernemerschap, Overheid en Onderzoeksinstellingen (de vier O’s). De website bestaat uit twee delen. Het informatiedeel biedt een overzicht van alle projecten van Limburg Talentrijke Regio, maar geeft ook actueel nieuws, een agenda met belangrijke bijeenkomsten en evenementen en daarnaast achtergrondinformatie over de werkvelden. Daarnaast kent de website een communitydeel. Via de community op de website kunnen professionals binnen de vier werkvelden contact met elkaar leggen en reageren op elkaars projecten en berichten. Gebruikers kunnen er hun profiel aanmaken en berichten plaatsen. Ze kunnen er hun eigen projecten onder de aandacht brengen en samenwerking met anderen aangaan. Met de agenda Limburg Talentrijke Regio wil de Provincie een betere aansluiting tussen onderwijs, bedrijfsleven en arbeidsmarkt bereiken. Doel is versterking van de kwaliteit van het onderwijs in Limburg als euregionale/internationale kennisregio.

Nationaal innovatieprogramma
Maintenance

World Class Maintenance-ambassadeur Aad Veenman heeft op 15 oktober namens de Nederlandse industrie het Masterplan World Class Maintenance 2010-2014 ‘Creating Sustainable Business Together’ aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken. Het masterplan is de opmaat naar een nationaal innovatieprogramma Maintenance. Namens het ministerie nam Jasper Wesseling, directeur Ruimtelijk Economisch Beleid, het document vandaag in ontvangst tijdens het World Class Maintenance Event in Breda.Veenman riep zowel het Ministerie van Economische Zaken als het in groten getale aanwezige bedrijfsleven, de regionale overheden en kennis- en onderwijsinstellingen op het nationale innovatieprogramma te ondersteunen. In het masterplan zijn vijf doelstellingen van de onderhoudsindustrie vastgelegd: betere beschikbaarheid van kapitaalintensieve goederen tegen lagere kosten voor asset owners, meer omzet via service concepten voor Original Equipment Manufacturers/asset providers, meer omzet voor asset maintainers/service providers, meer maintenance gerelateerde werkgelegenheid en meer studenten op maintenance disciplines. De ambities van World Class Maintenance zijn hoog en vergen substantiële investeringen. Voor de periode 2010-2014 voorziet het materplan in een budget van vijftig miljoen euro, wat neerkomt op tien miljoen euro per jaar. De noodzakelijke funding moet gerealiseerd worden op basis van publiekprivate samenwerkingsverbanden. De leden en participanten van World Class Maintenance investeren in tijd en financiële middelen. Ook het ministerie van Economische Zaken is gevraagd financieel bij te dragen aan het nationaal innovatieprogramma Maintenance.

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by