Column: Bol Accountants

Magazines | Noord-Limburg Business nr 4 2005

GRENSOVERSCHRIJDENDE DIENSTVERLENING

Wanneer een Nederlandse ondernemer goederen levert aan een ondernemer, die in een ander EU-land is gevestigd, is voor de toepassing van de omzetbelasting het 0%-tarief van toepassing, indien aan de factuurvereisten is voldaan en de ondernemer aan de hand van vervoersdocumenten kan aantonen, dat de geleverde goederen Nederland hebben verlaten. In de praktijk constateren wij regelmatig, dat veel ondernemers denken, dat het 0%-tarief ook kan worden toegepast bij grensoverschrijdende dienstverlening. Dit is echter een misvatting, want voor dienstverlening geldt namelijk een heel ander regime.

De hoofdregel is, dat een dienst belastbaar is in het land waar de ondernemer, die de dienst verricht, is gevestigd. Op deze hoofdregel bestaan echter legio uitzonderingen. Deze uitzonderingen kunnen globaal in drie categorieën worden verdeeld:

1. Diensten, die betrekking hebben op onroerende zaken, zijn belast-

baar in het land waar de onroe-

rende zaak is gelegen. Voorbeeld: de Nederlandse aannemer, die in Duitsland een huis bouwt, ver-

richt zijn dienst in Duitsland.

2. Bepaalde diensten zijn belastbaar in het land waar de diensten wor-

den verricht. Voorbeeld: het Ne-

derlandse orkest, dat een optre-

den in Italië verzorgt, verricht een dienst in Italië.

3. Bepaalde diensten zijn belastbaar

in het land waar de afnemer van de dienst is gevestigd. Voorbeeld: het Nederlandse verhuurbedrijf, dat steigermateriaal aan een Belgische aannemer verhuurt, verricht een dienst in België.

Indien de hoofdregel van toepassing is, hetgeen meestal het geval is (bijvoorbeeld wanneer de Nederlandse holdingmaatschappij managementvergoedingen aan haar buitenlandse dochter-vennootschappen in rekening brengt), zal de Nederlandse ondernemer derhalve gewoon Nederlandse BTW aan zijn buitenlandse afnemer in rekening moeten brengen. Wanneer deze afnemer een ondernemer is, die in het land waar hij is gevestigd prestaties verricht, waarover hij omzetbelasting is verschuldigd, kan hij de door de Nederlandse ondernemer in rekening gebrachte BTW -indien deze BTW op jaarbasis meer dan e25 bedraagt- terugclaimen bij de Belastingdienst Limburg/kantoor Buitenland te Heerlen.

Indien daarentegen één van de vele uitzonderingen op de hoofdregel van toepassing is en de door de Nederlandse ondernemer verrichte dienst derhalve geacht wordt buiten Nederland plaats te vinden, is de Nederlandse ondernemer in principe buitenlandse omzetbelasting verschuldigd. Wanneer zijn afnemer echter een ondernemer is, kan deze omzetbelasting naar de buitenlandse afnemer worden “verlegd”. De buitenlandse afnemer geeft dan de omzetbelasting aan, die feitelijk door de Nederlandse ondernemer is verschuldigd. De Nederlandse ondernemer mag dan geen BTW of buitenlandse omzetbelasting op zijn factuur vermelden, derhalve ook geen 0%. Deze omzet hoeft hij ook niet in zijn Nederlandse omzetbelastingaangifte aan te geven. Voorwaarde om deze verleggingsregeling te mogen toepassen is, dat de factuur aan alle vereisten voldoet. Belangrijk is, dat o.a. ook het BTW-identificatienummer van de buitenlandse afnemer op de factuur wordt vermeld.

Is de afnemer van de dienst daarentegen een particulier, dan zal de Nederlandse ondernemer bij de buitenlandse belastingdienst een omzetbelastingnummer moeten aanvragen en buitenlandse omzetbelasting op zijn factuur dienen te vermelden. Ook zal hij in het buitenland periodiek aangifte omzetbelasting moeten doen.

Voorbeeld:

Een Nederlandse aannemer, die in Duitsland een kantoor voor een bierbrouwer bouwt, is Duitse Mehrwertsteuer verschuldigd, maar omdat zijn afnemer ondernemer is, wordt deze Mehrwertsteuer naar zijn opdrachtgever verlegd. De aannemer mag dan geen omzetbelasting op zijn factuur vermelden. Indien de aannemer echter in Duitsland een woning voor een particulier bouwt, is hij wel Duitse Mehrwertsteuer verschuldigd. De aannemer zal dan een Duits omzetbelastingnummer moeten aanvragen.

Voor meer informatie kunt u

contact opnemen met

Bol Acountants.

Frans Tijssen RA, MFSME

Partner van Bol Acountants

NOORD LIMBURG BUSINESS

column

Venray Boxmeer Schijndel

Hoogakker 15 Spoorstraat 73 Hoofdstraat 190

Postbus 421 Postbus 142 Postbus 340

5800 AK Venray 5830 AC Boxmeer 5480 AH Schijndel

Telefoon (0478) 55 47 00 Telefoon (0485) 56 12 00 Telefoon (073) 547 29 00

Telefax (0478) 55 47 05 Telefax (0485) 56 12 05 Telefax (073) 547 29 05

Website: www.bolaccountants.nl Email: info@bolaccountants.nl

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by