Artikel

25-03-2020 14:46

Corona-virus - Impact maatregelen

De maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus hebben veel invloed op het dagelijks leven en u als ondernemer. Momenteel ondervindt iedereen de consequenties van het overheidsbeleid om het virus in te dammen. De regering heeft een breed steunpakket aan financiële noodmaatregelen aangekondigd voor het bedrijfsleven. Al deze ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op.

Coronacrisis-team
Ruhl Haegens Molenaar heeft een Coronacrisis-team opgezet. Dit team bestaat uit:

Claudia van Leipsig RB
Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW/ATV)

mr. Nathalie van Dommelen RB
Fiscale noodmaatregelen waaronder uitstel van betaling Belastingen en vermindering voorlopige aanslagen 2020

Stefan van Maasakkers AA
Overige maatregelen MKB waaronder verruiming borgstellingskredieten en compensatieregelingen


Indien u wilt weten wat de mogelijkheden in uw specifieke situatie zijn neemt u dan contact op met uw vaste adviseur van Rühl Haegens Molenaar. U kunt ook altijd contact opnemen met het Coronacrisis-team via: coronacrisisteam@rhmweb.nl.

Langs deze weg willen wij u ook informeren over de op 17 maart 2020 genomen maatregelen door het kabinet in verband met de impact van het Corona-virus. Omdat de uitwerkingen van deze maatregelen gedeeltelijk nog niet bekend zijn, informeren we u in hoofdlijnen over de acties die we voor u kunnen ondernemen:

Aanvragen bijzonder uitstel van betaling belasting(en)
Voor alle, op dit moment openstaande aanslagen (Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting en Loonbelasting) kan 3 maanden bijzonder uitstel van betaling worden gevraagd. Voor de naheffingsaanslagen Omzetbelasting en Loonbelasting zal dit naar alle waarschijnlijkheid pas over enkele weken gaan spelen, aangezien er pas uitstel gevraagd kan worden wanneer er een aanslag is opgelegd. Deze wordt altijd pas na het verstrijken van de heffingsperiode opgelegd.

Uitstel wordt onafhankelijk van de hoogte van de aanslag verleend voor 3 maanden. Alle invorderingsmaatregelingen worden na indiening van het verzoek per direct stopgezet. Er zal geen verzuimboete voor te late betaling worden opgelegd. Reeds opgelegde betaalverzuimboetes van nog openstaande aanslagen kunnen op verzoek worden verminderd.

Wanneer na 3 maanden een verlenging van het verleende uitstel van betaling moet worden aangevraagd zal er aanvullende informatie moeten worden aangeleverd. Aan de hand hiervan wordt beoordeeld of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Het kabinet onderzoekt nu welke informatie nodig is en hoe deze zo t.z.t. zo eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd.

Daarnaast wordt de invorderingsrente vanaf 23 maart a.s. tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. De invorderingsrente gaat lopen na het verstrijken van de op de betreffende aanslag vermelde betalingstermijn. De belastingrente van alle belastingen wordt tijdelijk eveneens verlaagd van 8% (Vennootschapsbelasting) respectievelijk 4% (Inkomstenbelasting en overige belastingen) naar 0,01 %. Deze verlaging gaat in vanaf 1 juni 2020 voor de Vennootschapsbelasting en vanaf 1 juli 2020 voor de Inkomstenbelasting.

Voorlopige aanslagen 2020 verminderen
De inmiddels opgelegde aanslagen Inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet en Vennootschapsbelasting 2020 kunnen op uw verzoek worden verminderd, zelfs tot nihil. Het reeds (te veel) betaalde bedrag wordt dan teruggestort op uw rekening. Op deze wijze kunt u uw liquiditeit (waar nodig) per direct een boost geven. Wel dient u er rekening mee te houden dat, wanneer uw inkomen danwel uw winst over het jaar 2020 hoger uitvalt dan het in het verzoek om vermindering vermelde bedrag, er nog wel belasting betaald moet worden. Indien later dit jaar blijkt dat dit het geval is, kunt u weer een verhoging van de voorlopige aanslag aanvragen.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Wanneer er een omzetverlies van tenminste 20% geleden wordt kan via het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten worden gevraagd.

Deze zal maximaal 90% bedragen van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Er zal niet achteraf maar vooraf door het UWV een voorschot betaald worden van 80% van de gevraagde tegemoetkoming.

Achteraf zal een verrekening plaatsvinden. Voorwaarde is wel dat u uw personeel niet ontslaat wegens bedrijfseconomische redenen en dat u uw personeel doorbetaalt. Deze tijdelijke regeling vervangt de regeling werktijdverkorting, maar staat momenteel nog niet open. Van de nieuwe regeling kan met terugwerkende kracht tot 1 maart gebruik worden gemaakt.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
Deze regeling wordt uitgezet door de gemeenten. Via een versnelde procedure en met versoepelde voorwaarden kan 3 maanden lang het inkomen worden aangevuld tot het sociaal minimum (bijstandsniveau). Hoe deze regeling precies gaat werken en hoe deze aangevraagd dient te worden is nog niet duidelijk.

Overige maatregelen
Van onderstaande regelingen is nog niet duidelijk wanneer deze worden opengesteld en/of hoe de uitvoering hiervan gaat plaatsvinden: 

-BMKB-regeling (verruiming borgstellingskredieten, ook voor zzp’ers)
-Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)
-Rentekorting kleine ondernemers bij Micro kredieten (Qredits)
-Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
-Toeristenbelasting (Rijk/gemeente) en cultuursector
-Compensatieregeling getroffen sectoren (tegemoetkoming in de vorm van een gift ad € 4.000)
-Banken geven half jaar uitstel van aflossing leningen
-Deblokkering G-rekening: hierover loopt nog overleg met het Ministerie

Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar onderstaande links:

Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie
Veelgestelde vragen over de financiële maatregelen voor werkgevers
Banken geven halfjaar uitstel van aflossing leningen
Kijk ook eventueel op de website van uw brancheorganisatie voor actuele informatie en veel gestelde vragen!

U kunt daarnaast altijd contact opnemen met uw adviseur van Rühl Haegens Molenaar, onze algemene gegevens (tel: 0478 – 584333, e-mail: info@rhmweb.nl) of met het Coronacrisis-team via coronacrisisteam@rhmweb.nl.
delen:
Algemene voorwaarden