Onderzoek gemeente Venlo

Magazines | Noord-Limburg Business nr 4 2008

Het Venlo-gevoel

Onlangs hield de gemeente Venlo haar jaarlijkse onderzoek onder de inwoners van deze Noord Limburgse stad. Dit doet ze om te weten wat er zoal leeft onder de bevolking. De resultaten, die gebundeld zijn in het lijvige rapport ‘Stadspeiling Venlo 2008’, kwamen ook terecht op de burelen van onze redactie. Wij lazen het door en geven u de belangrijkste bevindingen. De stadspeiling omvat negen thema’s waaronder alcohol- en drugsbeleid, het Venlo-gevoel, imago van Venlo en gemeentelijke dienstverlening.

| | noord limburg | BUSINESS|

| onderzoek | Venlo | september 2008 |

De stadspeiling is evenals in voorgaande jaren uitgevoerd als een schriftelijke enquête. Een van de redenen hiervoor is dat de vragenlijst te lang is voor telefonische afname. Bovendien is met een schriftelijke enquête een hoge respons te behalen. Om te zorgen voor een zo hoog mogelijke respons, ontvingen alle panelleden een vooraankondiging van het onderzoek. Vervolgens werden de vragenlijsten thuis bezorgd en opgehaald. De ophalers moesten minimaal drie pogingen ondernemen om de vragenlijst te bemachtigen. De dataverzameling voor de stadspeiling vond plaats in de maand maart. In totaal werden op aselecte wijze 2000 personen uit het gemeentelijk bevolkingsbestand getrokken.

Imago van Venlo

In 2008 is Venlo gestart met een project ter versterking van het imago van de gemeente. Een van de doelgroepen van dit project zijn de inwoners van de stad. Om de effecten van de imagocampagne te kunnen meten, werd dit onderwerp in de stadspeiling opgenomen. Laten we eerst kijken naar wat positieve uitslagen. De helft van de ondervraagden vindt Venlo een gezellige stad om in te wonen en eenzelfde percentage is het eens met de stelling dat Venlo in een mooie omgeving ligt. Nog wat statistieken: 46% vindt dat Venlo een uitstekend klimaat heeft voor ondernemers en 40% roemt de stad vanwege de veiligheid op straat.

Het hoogste rapportcijfer geeft de Venlonaar aan de stad als woonstad (6,9) en als werkstad (6,8). Het laagste cijfer geeft men aan Venlo als winkelstad (5,4) en als recreatiestad (5,5).

De rapportcijfers voor Venlo als woon- en onderwijsstad zijn de afgelopen jaren wat gestegen, terwijl het rapportcijfer voor Venlo als winkelstad juist duidelijk gedaald is. Dat laatste heeft wellicht te maken met het vertrek van enkele winkels uit de binnenstad en de concurrentie van winkelcentra in andere steden.

Gemeentelijke dienstverlening

Momenteel vindt er binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Venlo een grote reorganisatie plaats onder de naam “Expeditie Venlo”. Een van de doelstellingen van die reorganisatie is het verbeteren van de dienstverlening aan de burgers. Aan de andere kant bestaat het risico dat de dienstverlening tijdens het reorganisatieproces (tijdelijk) onder druk komt te staan. Om na te kunnen gaan wat de gevolgen van de reorganisatie voor de gemeentelijke dienstverlening zijn, werden in de stadspeiling enkele vragen opgenomen om de tevredenheid onder de burgers over de dienstverlening te onderzoeken.

Aan de personen die het afgelopen jaar contact hebben gehad met de gemeente, is gevraagd hoe tevreden ze zijn over de afhandeling van hun (aan)vragen, verzoeken of klachten. De personen, die tevreden zijn over de afhandeling van hun (aan)vragen, zijn duidelijk in de meerderheid ten opzichte van degenen die ontevreden zijn. Zo blijkt bijvoorbeeld dat 56% van degenen die de afgelopen 12 maanden via email contact hebben gehad met de gemeente, tevreden is over de snelheid van afhandeling van de email. En 49% is tevreden over de inhoud van het antwoord. Daar staat tegenover dat 14% niet tevreden is over de snelheid van afhandeling en 20% ontevreden is over de inhoud van het antwoord.

Degenen die hun (aan)vraag/verzoek via email of per telefoon kenbaar hebben gemaakt, zijn meer tevreden over de snelheid van de afhandeling dan degenen die contact hebben gehad per brief/fax of via een bezoek aan de balie van de stadswinkels. De bezoekers aan de balie van de stadswinkels zijn duidelijk het meest tevreden over de inhoud van de afhandeling: 68% is hierover tevreden. Het minst tevreden is men over de inhoud van antwoorden op

brieven/faxen en e-mails/internetvragen. De verschillen qua tevredenheid tussen de diverse contactwijzen hebben wellicht ook te maken met het soort vragen en verzoeken, dat men gebruikelijk via een bepaalde contactwijze aan de gemeente voorlegt.

Het Venlo-gevoel

In gesprekken met burgers komen regelmatig onderwerpen als het ‘Venlo-gevoel’ en ‘saamhorigheid’ aan de orde. Tijdens dergelijke gesprekken is wel eens voorgesteld om via de stadspeiling te onderzoeken in hoeverre er in de gemeente sprake is van een Venlo-gevoel. De termen Venlo-gevoel en saamhorigheid hebben ook raakvlakken met begrippen als identiteit en imago.

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat een duidelijke meerderheid van de inwoners zich thuis voelt in de gemeente en aan de stad gehecht is: maar liefst 88% van de deelnemers aan de stadspeiling voelt zich thuis in de gemeente en 68% voelt zich Venlonaar. Bijna tweederde van de inwoners is trots op de stad. Een minderheid (namelijk 14%) voelt zich een buitenstaander in de stad. Wat meer aarzeling bestaat er ten aanzien van de vraag of er in Venlo saamhorigheid heerst tussen de inwoners van verschillende herkomst. Evenzo bestaat er verschil van mening over de vraag of de Venlose mentaliteit of het dialect een drempel vormen voor de integratie van mensen, die niet uit de regio afkomstig zijn. Ook over de vraag of er zoiets als een Venlose identiteit bestaat zijn de meningen verdeeld. Maar over het algemeen vindt men het een goede zaak als de saamhorigheid en het Venlo-gevoel van de inwoners versterkt zou kunnen worden.

Alcohol- en drugsbeleid

De gemeente Venlo streeft ernaar om het alcohol- en drugsgebruik onder jeugdigen te matigen. In dat kader is het projectplan “Kloeken en blowen” opgesteld. Om de resultaten van dit project te kunnen monitoren is een set indicatoren samengesteld. Enkele van die indicatoren kunnen via de stadspeiling worden achterhaald. Om die reden zijn enkele vragen over dit onderwerp aan de stadspeiling toegevoegd. Uit de resultaten van de stadspeiling blijkt dat een grote meerderheid (namelijk 81%) van de ondervraagden het belang van een alcohol- en drugsmatigingsbeleid voor de jeugd in de gemeente Venlo onderschrijft.

Slechts 5% onderschrijft het belang van dit beleid niet en 14% heeft er geen mening over. Vrouwen onderschrijven het beleid meer dan mannen. Jongeren onder 24 jaar onderschrijven het beleid duidelijk minder dan ouderen, maar met 56% is er toch een meerderheid onder de jongeren, die het alcohol en drugsmatigingsbeleid onderschrijft. Het matigingsbeleid ondervindt meer bijval vanuit de autochtone inwoners dan vanuit de allochtonen. Of men zelf kinderen tussen 12 en 23 jaar heeft, maakt niet uit voor het belang dat men aan het matigingsbeleid hecht.

De meeste inwoners zijn tevreden over hun stad

| september 2008 | Venlo | onderzoek |

De gemeente voert een actief drugsmatigingsbeleid

| BUSINESS | noord limburg | |

delen:
Algemene voorwaarden