Business nieuws Venray

Magazines | Noord-Limburg Business nr 4 2008

| september 2008 | business news |

Vaker inwoners betrekken

De gemeente Venray betrekt haar inwoners regelmatig bij allerlei ontwikkelingen. Maar dit kan nog vaker als het aan het college van B en W en de gemeenteraad van Venray ligt. Daarom traint de gemeente Venray haar ambtenaren op dit moment in samenwerking met communicatietrainer a Fortiori, om burgerparticipatie (het betrekken van burgers) in te bedden in de dagelijkse manier van werken.

Elly van Dijck, wethouder Bestuurlijke vernieuwing en Leefbaarheid, is blij met deze ontwikkeling: “Inwoners bij beleid betrekken levert gemeenten voordeel op. De kwaliteit van beleid verbetert en het draagvlak wordt groter.” Het ene traject lukt echter beter dan het andere, volgens Elly van Dijck. “Succes hangt vooral af van goede communicatie en het afstemmen van elkaars verwachtingen”, aldus Van Dijck. “Dit klinkt als een open deur, maar blijkt in de praktijk vaak lastig. Het is dan ook goed dat ambtenaren hierop getraind worden.” Alle ambtenaren die regelmatig burgers betrekken bij onderwerpen krijgen ook een Venrayse participatiewijzer. Dit is een praktische handleiding dat de Venrayse manier van werken beschrijft en ambtenaren helpt zowel grote langdurende als kleine kortlopende participatietrajecten handen en voeten te geven.

Energie en klimaat

Wat leidt tot bewustwording en het nemen van energiebesparende maatregelen in de gemeente Venray? Zijn het de energiescans bij bedrijven of een warmteverliesfoto van de gemeente? En zit er toekomst in mestvergassing of het rijden op aardgas en biodiesel?

Op 30 juni is door de werkgroep energie en klimaat geïnventariseerd hoe bewoners, bedrijven en de gemeente in Venray zuiniger met energie om kunnen springen. Het resultaat is het concept ‘beleidskader energie en klimaat met uitvoeringsprogramma’. Op maandag 15 september stond dit concept centraal in een workshop. Aan de orde kwamen het uitvoeringsprogramma, de prioriteiten en hoe we samen vorm kunnen geven aan de uitvoering.

Meer nieuwkomers dan vertrekkers

In de eerste helft van 2008 nam de bevolking van Venray met 65 personen toe.  De groei komt doordat er een meer kinderen zijn geboren (186) en minder mensen zijn overleden (153); een positief geboorteoverschot van 33 personen. Daarnaast zijn er meer mensen naar Venray gekomen dan dat er vertrokken zijn, een positief migratiesaldo van 32 personen. Uit CBS cijfers blijkt dat de Nederlandse bevolking in 2008 met 30.000 inwoners is toegenomen. Op 1 juli 2008 telde de Nederlandse bevolking 16,4 miljoen inwoners. Oorzaak van de landelijk groei is een positief migratiesaldo. Dit is sinds het 2e halfjaar van 2003 niet meer is voorgekomen. Kijken we nu naar de Venrayse cijfers dan blijkt dat er in 2008 ook voor het eerst sinds 2003 een positief migratiesaldo is.  In het 1e halfjaar 2008 zijn er 654 personen vertrokken en hebben zich 686 personen gevestigd in Venray. Van de 686 personen die zich hebben gevestigd in Venray kwam ruim 13% uit het buitenland.

| BUSINESS | noord limburg | |

delen:
Algemene voorwaarden