Belastingtips 2008

Magazines | Noord-Limburg Business nr 6 2007

Belastingtips in vogelvlucht

Op 22 november heeft de Tweede Kamer het Belastingplan 2008 aangenomen. Er zijn hierbij verschillende wijzigingen doorgevoerd. Zo gaat de aftopping van pensioenopbouw niet door en wordt de meewerkaftrek toch niet afgeschaft. De Eerste Kamer buigt zich in december nog ver de wetsvoorstellen, maar kan de plannen alleen goedkeuren of verwerpen. Het Belastingplan 2008 staat in het teken van een duurzame leefomgeving. Het kabinet neemt verschillende maatregelen om duurzame productie en consumptie te stimuleren. Hierna volgend enkele belangrijke zaken.

| | noord limburg | BUSINESS|

| fiscaal | Tips | januari 2008 |

De verpakkingenbelasting

Om ondernemers en consumenten bewust te maken van het enorme verbruik van verpakkingen wordt per 1 januari 2008 de verpakkingenbelasting ingevoerd. De heffing geldt voor producenten en importeurs en onderscheidt zeven verpakkingsmaterialen. Hoe milieuvriendelijker het materiaal, hoe lager de belasting. Bedrijven die jaarlijks minder dan 15.000 kilo verpakkingsmateriaal op de markt brengen, zijn vrijgesteld van de belasting. De gemiddelde MKB-ondernemer krijgt daarom weinig met deze belasting te maken.

Vliegbelasting

Omdat vliegtuigen nog veel slechter zijn voor het milieu dan auto’s, en het aantal vliegreizen stijgt, wil het kabinet een extra belasting heffen op vliegtickets. Vanaf 1 juli 2008 betaalt de reiziger naar verre oorden € 45 meer voor zijn vliegreis. Binnen de EU betaalt de passagier € 11,25 extra. De ondernemer die vaak vliegt voor zakenreizen moet rekening houden met een extra kostenpost.

Stakingswinst ’doorschuiven’

Ondernemers met een eenmanszaak of VOF die hun bedrijf staken en kort daarna een nieuwe bedrijf starten, kunnen vanaf 1 januari de stakingswinst op het oude bedrijf zonder belastingheffing ‘doorschuiven’ naar de nieuwe onderneming. De stakingswinst kan worden afgeboekt op de kostprijs van de nieuwe investeringen en moet in principe binnen 12 maanden worden geherinvesteerd.

Stijging minimumloon

per 1 januari 2008

Houd rekening met een stijging van het minimumloon. De nieuwe bedragen per 1 januari 2008 zijn vastgesteld. Dit geldt ook voor het minimumjeugdloon. Iedere werkgever moet personeel tussen de 23 en 65 jaar oud ten minste het minimumloon en de vakantiebijslag betalen. De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar (in januari en juli) aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen in Nederland.

Overheveling dga naar

inkomstenbelasting

uitgesteld naar 2009

Staatssecretaris De Jager wil de overheveling van de directeur grootaandeelhouder (dga) naar de inkomstenbelasting een jaar uitstellen (tot 1 januari 2009). Alle dga’s blijven in 2008 in de loonheffing. De Belastingdienst heeft alle activiteiten om dga’s per 1 januari naar de IB over te hevelen, onmiddellijk beëindigd. Koepelorganisaties van belastingconsulenten en accountants, VNO-NCW en MKB Nederland bleken een voorkeur te hebben voor het uitstel van tot 1 januari 2009. Hierdoor wordt vermeden dat komend jaar een onwenselijk handhavingsregime ontstaat. Een deel van de dga’s zou in 2008 naar de inkomstenbelasting overgaan. Het andere deel moest in de loonheffingenketen blijven.

Meewerkaftrek vervangen

door meewerkbeloning

Werkt uw partner mee in het bedrijf? Dan kan het interessant zijn om voor het jaar 2008 te kiezen voor een meewerkbeloning. Dit is een prima alternatief voor de meewerkaftrek. De meewerkbeloning is aftrekbaar van de winst, maar dan moet uw partner de beloning wel als inkomen in box 1 opgeven. Let op: de beloning moet minimaal € 5.000 op jaarbasis zijn. Een lagere beloning wordt niet belast, maar is ook niet aftrekbaar van de winst. Aan de meewerkbeloning zijn geen eisen verbonden. Een mondelinge overeenkomst is voldoende. Door de winst te spreiden over twee inkomens heeft u ook nog eens progressievoordeel.

Stel zwangerschap uit

Voor ondernemers met zwangerschapsplannen komt er een belangrijke wijziging aan. Het kabinet heeft besloten om vanaf de tweede helft van 2008 een publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering van zestien weken in te voeren. Op dit moment heeft een zwangere ondernemer geen recht op een publieke uitkering. Zij is aangewezen op private regelingen, die over het algemeen erg duur zijn. De hoogte van de publieke uitkering hangt af van de inkomsten van de ondernemer in het voorafgaande jaar. Het maximale bedrag is het wettelijk minimumloon van € 1.317 bruto per maand. Vrouwelijke zelfstandigen hoeven geen aparte premie te gaan betalen. De regeling wordt gefinancierd uit de algemene middelen.

Stel uw fiscale

oudedagsreserve veilig

Om dit jaar winst aan de fiscale oudedagsreserve (FOR) toe te mogen voegen, moet uw ondernemersvermogen eind 2007 minimaal gelijk zijn aan de hoogte van de FOR in 2006, plus de verwachte toevoeging aan de FOR over 2007. Is dit niet het geval? Dan kunt u – om uw donatie aan de FOR veilig te stellen – nu nog maatregelen treffen om uw ondernemingsvermogen te verhogen. Voor 2007 is de toevoeging aan de oudedagsreserve 12 procent van de winst. De maximale toevoeging is € 11.227, tenzij de oudedagsreserve door de toevoeging boven het ondernemingsvermogen uitkomt. In dat geval mag u maximaal toevoegen tot de FOR even groot is als uw ondernemingsvermogen. Doneren levert fiscaal voordeel op, omdat uw gift aftrekbaar is van de winst, en u pas belasting hoeft te betalen op het moment dat de reserve vrijkomt.

| januari 2008 | Tips | fiscaal |

| BUSINESS | noord limburg | |

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by