Business news 14,

Magazines | Noord-Limburg Business nr 1 2007

| maart 2007 | business news |

grensoverschrijdend winkelgedrag

In maart vindt er een groot Euregionaal onderzoek plaats naar het winkelgedrag van consumenten. Dit is een herhaling van het onderzoek dat eind 2004 plaatsvond. Toen echter beperkte het onderzoeksgebied zich tot Zuid-Limburg en de daaraan grenzende regio’s, terwijl nu ook consumenten uit de overige delen van Limburg en omliggende regio’s worden ondervraagd. Met de resultaten kunnen zowel ondernemers(verenigingen) als overheden de effecten van hun (marketing)inspanningen toetsen en het beleid eventueel aanpassen.Opdrachtgevers voor het onderzoek zijn de gemeenten Heerlen, Maastricht, Roermond, Sittard-Geleen, Venlo, Venray en Weert, de Provincie Limburg en de beide Kamers van Koophandel in Limburg. De uitvoering is in handen van BRO adviseurs en Multiscope. Het onderzoek vindt wederom plaats via internet.

De reden om het onderzoek te herhalen, is de mogelijkheid die hierdoor ontstaat om veranderingspatronen in het winkelgedrag te herkennen. Zeker gezien recente ontwikkelingen als de uitbreiding van de Woonboulevard Heerlen en de outletcentra in Maasmechelen en Roermond. Hebben al deze ontwikkelingen geleid tot veranderingen in het winkelgedrag? Of houdt de consument vast aan het vertrouwde? Blijft Maastricht Centrum veruit het best bezocht?

Naast de in 2004 gestelde vragen over het winkelen buiten de eigen regio krijgen de consumenten nu ook afwisselend extra vragen voorgelegd over het boodschappen doen in het buitenland dan wel het winkelen buiten de eigen regio op koopzondagen. Ook wordt nu een mening gevraagd over de bewegwijzering naar parkeervoorzieningen.

legionella preventie

Volgens de wettelijke normen dient iedere eigenaar of beheerder van een collectieve leidingwaterinstallatie er zorg voor te dragen dat er deugdelijk en veilig drinkwater is. De zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat het water dat getapt wordt, geen micro-organismen mag bevatten in hoeveelheden die nadelige effecten kunnen hebben op de volksgezondheid van de gebruikers. Waterleiding Maatschappij Limburg voert controles uit, in opdracht van het ministerie VROM.

Om tot een juiste risicoanalyse te komen is kennis vereist van de omstandigheden waarbij Legionella groeit dan wel afsterft. Van belang zijn bijvoorbeeld de volgende punten: watertemperatuur, sediment en biofilm, verblijftijd van stilstand van het water.

Bij veel eigenaren en beheerders blijft de vraag hoe nu met dit onderwerp om te gaan.

Er zijn vele aanbieders op de markt die op verzoek een risicoanalyse maken om te bepalen welke eventuele kritische punten er in de installatie aanwezig zijn.

Nadat er in de risicoanalyse aangetoond is waar kritische punten zitten, dient men deze te verwijderen of aan te passen. Ook kan het zijn dat de punten gehandhaafd blijven maar er wel beheersmaatregelen uitgevoerd moeten worden om deze punten onder controle te behouden.

Slechts weinige bedrijven verzorgen deze hele cyclus voor de eigenaar of beheerder. Facility Support te Venlo en Geleen echter wel.

Dit bedrijf kan de hele cyclus invullen. Het maken van de risicoanalyse, het eventueel aanpassen van de installatie en uitvoeren van het beheersplan. Gezocht wordt naar de meest efficiënte manier om er samen zorg voor te dragen dat de installatie legionellaveilig is en blijft.

Financiële situatie Limburgse gemeenten matig

De financiële situatie van de Limburgse gemeenten zal in 2007 weinig veranderen. Vorig jaar klommen de gemeenten voorzichtig uit een financieel dal, maar die vooruitgang is tot stilstand gekomen. Gedeputeerde Herman Vrehen concludeert: “Helaas kunnen we ook dit jaar niet in juichen uitbarsten. De financiële situatie was en blijft zwak. Als ik het in een cijfer moet uitdrukken dan kom ik uit op een mager zesje.”

De financiële situatie is af te leiden uit het aantal gemeenten dat in verband met een structureel tekort op hun begroting in 2007 onder preventief toezicht is geplaatst. Het zijn Mook en Middelaar, Simpelveld en Sittard-Geleen. In 2006 stonden deze ook al om dezelfde reden onder preventief toezicht. De vierde gemeente uit 2006, Hunsel, bestaat niet meer door de herindeling van twee maanden terug.

| BUSINESS | noord limburg | |

Meer verantwoordelijkheid en hogere boetes

Onder de slogan ‘Samen beter aan de slag’, is sinds begin dit jaar de nieuwe Arbowet ingegaan. In het kort betekent dit dat werkgevers en werknemers meer vrijheid hebben om gezamenlijk invulling te geven aan de arbeidsomstandigheden. Het toverwoord: maatwerk. Vrijheid binnen de sector of binnen de eigen onderneming. Doel is uiteindelijk om te komen tot meer veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Noord Limburg Business bekeek de meest in het oog springende verschillen ten opzichte van de oude situatie.

| | noord limburg | BUSINESS|

| ARBO | Nieuwe regels | maart 2007 |

De keuze om tot een nieuwe Arbowet te komen, valt uiteen in drie argumenten. In de eerste plaats hadden we tot vorig jaar te maken met een woud aan regeltjes, waardoor het voor werkgevers lastig was om eraan te voldoen. Een vereenvoudiging komt ten goede aan de uitvoerbaarheid. In het verlengde daarvan zal de nieuwe Arbowet ook leiden tot een daling van de administratieve lastendruk voor ondernemers, een belofte die al jaren door de politiek wordt gedaan. Met deze wet verandert er daadwerkelijk iets. En tot slot: de nieuwe Arbowet moet vanaf nu beter aansluiten bij het verzuim- en re-integratiebeleid. Vandaar de slogan waar zowel ‘samen’ als ‘beter’ in tot uitdrukking komt.

Verantwoordelijkheid

Terug naar de belangrijkste reden voor de wijziging: de vereenvoudiging ter faveure van de samenwerking tussen werkgevers en werknemers. De overheid zal vanaf nu enkel nog doelvoorschriften opstellen. Dit zijn minimale eisen waaraan elke werkgever of sector moet voldoen. Denk aan valgevaar voor steigerwerkers of het geluidsniveau op bouwplaatsen. Deze richtlijnen worden zo concreet mogelijk weergegeven in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Vervolgens gaan de werkgevers en de werknemers samen om tafel om te komen tot concrete invulling van die doelvoorschriften. Dit kan bijvoorbeeld door overleg met een ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.

In dit kader is het belangrijk om te weten dat de boetes vanaf nu hoger zullen zijn bij geconstateerde overtredingen. Die kunnen verdubbelen

De afspraken die beide partijen overeen zijn gekomen, worden vervolgens vastgelegd in de arbocatalogus, een manifest waarin alle zaken rondom arbeidsomstandigheden beschreven zijn. Met deze afspraken voldoen werkgevers en werknemers aan de doelvoorschriften van de overheid. Afspraken over bijvoorbeeld een bepaalde werkwijze, gebruikte materialen en technieken, tijden en voorschriften. De arbocatalogus wordt ter goedkeuring aangeboden aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die kijkt in hoeverre de afspraken invulling geven aan de doelvoorschriften. Mocht dit het geval zijn, dan worden alle oude beleidsregels voor die specifieke sector ingetrokken. De nieuwe arbocatalogus zal dienen als referentie voor toekomstige inspecties. In dit kader is het belangrijk om te weten dat de boetes vanaf nu hoger zullen zijn bij geconstateerde overtredingen. Die kunnen verdubbelen.

Controle

De arbeidsinspectie gaat er in de toekomst vanuit dat werkgevers en werknemers prima in staat zijn om samen een gedegen arbocatalogus in elkaar te timmeren. Vandaar ook dat men niet elke komma en elke letter zal toetsen. De inspectie zal vooral kijken naar de manier waarop het document tot stand gekomen is, of alle partijen hun inbreng hadden en of de afspraken afdoende zijn in relatie tot de eerder gestelde doelvoorschriften. In de praktijk zal de inspectie letten op de volgende zaken:

- Is beschreven voor welk werkgebied (branche/groep bedrijven) de catalogus bedoeld is?

- Vertegenwoordigen de opstellers

de werkgevers en werknemers in dit werkgebied?

- Is de catalogus beschikbaar en kenbaar voor (alle) werkgevers en werknemers?

- Wordt bij navolging van de catalogus

voldaan aan de doelvoorschriften?

Zolang er geen catalogus is opgesteld, blijven de huidige regels van toepassing. Deze vervallen op het moment dat er wel een komt. De overheid gaat ervan uit dat deze aanpak een stimulans is voor bedrijven om daadwerkelijk werk te maken van de arbocatalogus. Ook heeft ze aangekondigd dat bedrijven mét een catalogus kunnen rekenen op een soepele behandeling, terwijl sectoren waar risicovol werk wordt verricht en waar een catalogus ontbreekt, vaker bezoek krijgen.

Bedrijven mét een catalogus kunnen rekenen op een soepele behandeling

Eigen verantwoordelijkheid, in lijn met het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren. Werkgevers worden nu voor keuzes gesteld en kunnen daar (gedeeltelijk) zelf invulling aan geven. Hij kan zelf een catalogus opstellen of meegaan met de algemene afspraken van de branche. Voorop staat dat aan de wettelijke verplichting voldaan wordt. Zoals al eerder is vermeld, zullen de boetes vanaf nu een stuk hoger uitvallen. Ook voor werknemers ligt er een verantwoordelijkheid. Zij kunnen betrokken worden bij het overleg en zeker werknemers die zitting hebben in de ondernemingsraad, hebben geregeld overleg met werkgevers over het te voeren arbobeleid. Voor beide partijen geldt dat gedegen beleid niet alleen ten goede komt aan de veiligheid maar ook aan de portemonnee.

| maart 2007 | Nieuwe regels | ARBO |

De keuze om tot een nieuwe Arbowet te komen, valt uiteen in drie argumenten. In de eerste plaats hadden we tot vorig jaar te maken met een woud aan regeltjes, waardoor het voor werkgevers lastig was om eraan te voldoen. Een vereenvoudiging komt ten goede aan de uitvoerbaarheid. In het verlengde daarvan zal de nieuwe Arbowet ook leiden tot een daling van de administratieve lastendruk voor ondernemers, een belofte die al jaren door de politiek wordt gedaan. Met deze wet verandert er daadwerkelijk iets. En tot slot: de nieuwe Arbowet moet vanaf nu beter aansluiten bij het verzuim- en re-integratiebeleid. Vandaar de slogan waar zowel ‘samen’ als ‘beter’ in tot uitdrukking komt.

Verantwoordelijkheid

Terug naar de belangrijkste reden voor de wijziging: de vereenvoudiging ter faveure van de samenwerking tussen werkgevers en werknemers. De overheid zal vanaf nu enkel nog doelvoorschriften opstellen. Dit zijn minimale eisen waaraan elke werkgever of sector moet voldoen. Denk aan valgevaar voor steigerwerkers of het geluidsniveau op bouwplaatsen. Deze richtlijnen worden zo concreet mogelijk weergegeven in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Vervolgens gaan de werkgevers en de werknemers samen om tafel om te komen tot concrete invulling van die doelvoorschriften. Dit kan bijvoorbeeld door overleg met een ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.

In dit kader is het belangrijk om te weten dat de boetes vanaf nu hoger zullen zijn bij geconstateerde overtredingen. Die kunnen verdubbelen

De afspraken die beide partijen overeen zijn gekomen, worden vervolgens vastgelegd in de arbocatalogus, een manifest waarin alle zaken rondom arbeidsomstandigheden beschreven zijn. Met deze afspraken voldoen werkgevers en werknemers aan de doelvoorschriften van de overheid. Afspraken over bijvoorbeeld een bepaalde werkwijze, gebruikte materialen en technieken, tijden en voorschriften. De arbocatalogus wordt ter goedkeuring aangeboden aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die kijkt in hoeverre de afspraken invulling geven aan de doelvoorschriften. Mocht dit het geval zijn, dan worden alle oude beleidsregels voor die specifieke sector ingetrokken. De nieuwe arbocatalogus zal dienen als referentie voor toekomstige inspecties. In dit kader is het belangrijk om te weten dat de boetes vanaf nu hoger zullen zijn bij geconstateerde overtredingen. Die kunnen verdubbelen.

Controle

De arbeidsinspectie gaat er in de toekomst vanuit dat werkgevers en werknemers prima in staat zijn om samen een gedegen arbocatalogus in elkaar te timmeren. Vandaar ook dat men niet elke komma en elke letter zal toetsen. De inspectie zal vooral kijken naar de manier waarop het document tot stand gekomen is, of alle partijen hun inbreng hadden en of de afspraken afdoende zijn in relatie tot de eerder gestelde doelvoorschriften. In de praktijk zal de inspectie letten op de volgende zaken:

- Is beschreven voor welk werkgebied (branche/groep bedrijven) de catalogus bedoeld is?

- Vertegenwoordigen de opstellers

de werkgevers en werknemers in dit werkgebied?

- Is de catalogus beschikbaar en kenbaar voor (alle) werkgevers en werknemers?

- Wordt bij navolging van de catalogus

voldaan aan de doelvoorschriften?

Zolang er geen catalogus is opgesteld, blijven de huidige regels van toepassing. Deze vervallen op het moment dat er wel een komt. De overheid gaat ervan uit dat deze aanpak een stimulans is voor bedrijven om daadwerkelijk werk te maken van de arbocatalogus. Ook heeft ze aangekondigd dat bedrijven mét een catalogus kunnen rekenen op een soepele behandeling, terwijl sectoren waar risicovol werk wordt verricht en waar een catalogus ontbreekt, vaker bezoek krijgen.

Bedrijven mét een catalogus kunnen rekenen op een soepele behandeling

Eigen verantwoordelijkheid, in lijn met het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren. Werkgevers worden nu voor keuzes gesteld en kunnen daar (gedeeltelijk) zelf invulling aan geven. Hij kan zelf een catalogus opstellen of meegaan met de algemene afspraken van de branche. Voorop staat dat aan de wettelijke verplichting voldaan wordt. Zoals al eerder is vermeld, zullen de boetes vanaf nu een stuk hoger uitvallen. Ook voor werknemers ligt er een verantwoordelijkheid. Zij kunnen betrokken worden bij het overleg en zeker werknemers die zitting hebben in de ondernemingsraad, hebben geregeld overleg met werkgevers over het te voeren arbobeleid. Voor beide partijen geldt dat gedegen beleid niet alleen ten goede komt aan de veiligheid maar ook aan de portemonnee.

| BUSINESS | noord limburg | |

Want een bedrijfsongeval betekent niet alleen een persoonlijk drama, het betekent ook een enorme kostenpost. Tel daar nog de eventuele imagoschade en de boetes bij op en het wordt duidelijk dat het belangrijk is om te investeren in een veilige werkomgeving. Uit onderzoek blijkt dat de werksfeer en de productiviteit verbetert, terwijl het ziekteverzuim daalt.

Een doorsnee bedrijfsongeval kost een slordige 5000 euro, terwijl de maatschappij als geheel voor nog eens 6000 euro opdraait. Dit zijn bedragen waar de eventuele immateriële schade zoals imagoverlies nog niet zijn meegeteld. Het gaat puur om zaken als productieverlies, zorgkosten, vervangingskosten en loondoorbetaling. De bedragen schieten omhoog indien het gaat om ongelukken met de dood tot gevolg of ongelukken waarna de werknemer in de WAO belandt.

Dodelijk ongeluk: 70.000 euro bedrijfskosten

Ongeval met WAO instroom:

110.000 euro bedrijfskosten

delen:
Algemene voorwaarden