Lifestyle.

Magazines | Noord-Limburg Business nr 1 2007

Vanaf dit jaar zal Noord Limburg Business een oude rubriek nieuw leven inblazen: de lifestylepagina. Artikelen over evenementen, producten en onderwerpen die nu niet direct van zakelijk belang zijn, maar die het leven van een ondernemer wel aangenamer maken. Denk aan de nieuwste snufjes op computergebied, de laatste ontwikkelingen in de telecom of bijvoorbeeld een reportage over wijnproeverijen. In deze eerste uitgave in 2007 heeft de redactie gekozen voor de golfsport met al zijn facetten. Een activiteit die beweging, netwerken en ontspanning op een aangename manier combineert. Speciaal voor beginners volgt hier een cursus golf voor dummies. Zo weet u in elk geval waar collega’s het over hebben als ze praten over ‘swing’ of ‘green’.

eEN EXPLOSION SHOT

Van Approach

tot Stroke

| | noord limburg | BUSINESS|

| LIFESTYLE | Golf | maart 2007 |

Approach

Een relatief lang schot in de richting van de green. Meestal van ongeveer 80 meter afstand. Na een goed gericht approach-schot, ben je in staat om te putten.

Bunkers

Bedoeld als extra moeilijkheidsfactor tijdens een potje golf. Bunkers zijn eigenlijk kleine kraters gevuld met zand. Als de bal hier terecht komt, is het moeilijker om te mikken.

Club

Door leken ook wel aangeduid als de golfstok, het belangrijkste gereedschap van de golfer. Een club valt uiteen in drie delen: de grip die je met de handen vasthoudt, de stok zelf heet een shaft en het gedeelte dat daadwerkelijk de bal raakt wordt het clubblad genoemd.

Alle drie de onderdelen kunnen van verschillend materiaal zijn, afhankelijk van de prijs.

Double Bogey

Deze term wordt gebruikt als de speler meer dan het gemiddeld aantal slagen nodig heeft om de bal in het gat te krijgen. In dit geval dus twee extra. Toppers spelen natuurlijk een birdie of een eagle, wat betekent dat men één of twee slagen ónder het gemiddelde zit.

Explosion Shot

Geen goed teken. Zodra de bal in een bunker verdwijnt en je hem eruit moet zien te slaan, gaat dat nogal eens samen met een hoop zandverplaatsing. Dit heet een explosion shot.

Flier

Een woord dat enkel door de kenners gebezigd wordt: Een flier is een bal die veel verder vliegt dan normaal de bedoeling is. Dit wordt veroorzaakt doordat er gras tussen de club en de bal zat tijdens de afslag. Naast gras of zand kan ook water de oorzaak zijn van een flier.

Green

Waarschijnlijk de meest bekende term uit de golfsport. De green is het gedeelte rondom de hole en de vlag. De green wordt altijd kort gemaaid, zodat het gemakkelijker is om de bal in de hole te spelen.

Hook

Een bal die met veel effect van links naar rechts draait. Onduidelijk of dit een goed of een slecht teken is.

Impact

Een term die voor zich spreekt. Hiermee wordt het moment bedoeld, waarbij de club zijn energie overdraagt aan de bal. Ter informatie: dit duurt ongeveer 0, 045 seconden.

Jan Dorrestijn

Topgolfer die in zijn carrière reeds meerdere topprestaties neerzette. Zo won hij het Kenya Open, werd 14e op het British Open en in ons eigen land werd hij meerdere malen eerste bij het Nederlands Kampioenschap. Hij speelt nog steeds en geeft les in de regio Arnhem.

Kinetische Energie

Natuurkundige term die overal wordt gebruikt en zeker geen exclusief golf jargon betreft. Mocht u hem wel horen vallen, dan heeft uw gesprekspartner het over de E=1/2 *M*V oftewel E=totale energie, M=de massa van het lichaam, V=de snelheid.

Lob Shot

Niet alleen voetballers, ook professionele golfers weten hoe je een lob shot uit moet voeren: een kort en hoog schot waarna de bal in één keer stil ligt. Vereist enige oefening.

Matchplay

Golf speel je in twee varianten: strokeplay en matchplay. Bij strokeplay wint de speler die met het minste aantal slagen (strokes) de hele baan aflegt. Bij matchplay strijden twee spelers (of twee duo’s) per hole. Per hole is er dus één winnaar.

Nederlanders

Een stukje geschiedenis. Volgens vermeldingen werd de eerste echte golfpartij gespeeld op 26 december in het jaar 1297 in Loenen aan de Vecht. Door middel van deze wedstrijd werd de moord op Floris de 5e graaf van Holland en Zeeland herdacht. De partij bestond uit twee teams van elk vier personen. De oorsprong van deze sport ligt dus in ons land.

Out of Bounds

Het terrein dat buiten de golfbaan ligt. Out of bounds betekent dus eigenlijk gewoon buiten spel. De onfortuinlijke speler die een bal out of bounds slaat, mag het nogmaals proberen maar dat kost hem wel twee strafslagen.

Par

Afkorting voor Professional Average Result. Het aantal slagen dat een goede golfer nodig heeft om een hole af te werken. Voor de meeste banen geldt een par van gemiddeld vier slagen per hole.

Een negatieve score van bijvoorbeeld -1 is een goed teken; het betekent dat de speler minder slagen nodig had dan gemiddeld.

Reading

Voordat de laatste slag van de green naar de hole wordt gemaakt, gaat de echte golfer op verkenningsmissie. Hoe ligt het gras erbij? Staat de wind gunstig? Hoe is de helling van de baan? Ook de vochtigheid wordt beoordeeld. Nadat alle factoren bekend zijn, slaat hij de bal.

Stroke Index

Elke hole heeft zo zijn eigen moeilijkheidsgraad. Een lage stroke index geeft een moeilijke hole aan en een gemakkelijke baan krijgt een hoge stroke index (want meer slagen).

Tee

Een term die in de golfsport twee betekenissen heeft. Tee is zowel de plaats waar afgeslagen wordt en tee is ook het kleine houten of plastic pinnetje waar de bal op geplaatst wordt.

| maart 2007 | Golf | LIfESTYLE |

Noord Limburg telt

meerdere golfclubs:

Golf- en Countryclub Geijsteren

www.golfclubgeijsteren.nl

Crossmoor Sport BV - Weert

www.crossmoor.nl

De golfbaan van weert

De baan van Geijsteren

| BUSINESS | noord limburg | |

‘Aan het werk met de versnellingsagenda’

Terwijl de winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen klaar zijn, maakt Nederland zich op voor wéér een gang naar de stembus, ditmaal voor de Provinciale Staten. De uitslag heeft direct gevolg voor de samenstelling van de senaat, dus de belangen zijn groot. Noord Limburg Business bekeek de plannen voor de komende jaren, waarmee de diverse partijen de komende weken de boer op gaan. Welke koers moet Limburg gaan varen de komende jaren? Wij doken in de verkiezingsprogramma’s van de PvdA en de VVD.

| | noord limburg | BUSINESS|

| STATENVERKIEZING | Lijsttrekkers | maart 2007 |

PVDA

De programmacommissie van de PvdA heeft een lijvig verkiezingsmanifest geschreven waarin zo ongeveer alle maatschappelijke onderwerpen aan de orde komen. Van jongeren tot ouderen, van milieu tot economie en van leefbaarheid tot infrastructuur. Heel revolutionair is het echter niet. Mede dankzij de sociaaldemocraten heeft Limburg een economische versnellingsagenda opgesteld met de naam ‘Limburg op weg naar 2012’. Doel van deze versnellingsagenda is om te komen tot een nieuwe economische situatie waarin de kenniseconomie centraal staat. Grote clusters van bedrijven in één specifieke branche, die samen de Limburgse economie versterken. Voorbeelden van clusters zijn bijvoorbeeld moderne chemie, life science, gezondheid, landbouw en high tech systems. Clusters van grote internationale bedrijven samen met het MKB.

Ook de creatieve industrie verdient wat de PvdA betreft meer aandacht in de komende vier jaar, en moet daarom worden meegenomen in de versnellingsagenda. Limburg telt veel creatieve opleidingen die aansluiting bieden op bedrijfssectoren als architectuur, reclame, multimedia en vormgeving. De afgelopen jaren is deze branche enorm gegroeid en de PvdA ziet hier een kans om jongeren aan de provincie te binden door het stimuleren van dit soort bedrijven. Vooral de markt voor educatieve spellen en crossmedia dient een koppeling te maken met het onderwijs in die richting. Uiteraard is er de komende vier jaar ook aandacht voor Limburg Greenport en de Floriade. Greenport behoeft een sterke provinciale sturing wat betreft het plaatsen van grote kassen en de Floriade wordt gezien als een prima kans om Limburg op de kaart te zetten.

Odile Wolfs,

lijsttrekker PvdA Limburg

“Wij kiezen nadrukkelijk voor ménsen de komende vier jaar. Mensen in relatie tot werk, wonen en leven in Limburg. De PvdA wil bijvoorbeeld meer investeren in ouderenbeleid, nu de vergrijzing zich aandient. Er moet geld vrijkomen voor zorgwoningen, ontmoetingsplekken en andere faciliteiten in de buurt, wat de leefbaarheid bevordert. Aan de andere kant moeten we iets doen aan de ontgroening, omdat uit cijfers blijkt dat ‘onze’ jongeren massaal wegtrekken voor werk of studie. Dit probleem vraagt om adequaat arbeidsmarktbeleid waar betaalbare woningen en de kenniseconomie centraal staat.”

“Op economisch terrein gaan we natuurlijk werk maken van de versnellingsagenda, waarbij niet alleen het bedrijfsleven, maar zeker ook de werknemers aandacht vragen. Zestig procent van de Limburgse jeugd verlaat de school zonder startkwalificatie, wat erg zorgwekkend is. We moeten werken aan een betere aansluiting tussen jongeren en het MKB, die je toch moet zien als de banenmotor van de economie.

De komende jaren moeten we dus ook proberen om nieuwe bedrijven aan te trekken. Bedrijven waarvoor wij in Limburg een uitstekend klimaat hebben. Onze provincie is dankzij de ligging zeer internationaal georiënteerd, met belangrijke steden als Aken, Luik en Hasselt op relatief korte afstand.”

“Bij alle keuzes die wij maken, staan mensen nadrukkelijk centraal. Je moet het zien als een wisselwerking; als het met mensen goed gaat, gaat het ook goed met de leefbaarheid en de bedrijven. Ik denk dat het vooral díe visie is die ons onderscheidt van bijvoorbeeld de VVD.”

VVD

De onderlinge verschillen tussen de diverse partijen zijn niet heel groot. In de programma’s is het zoeken naar tegenstellingen tussen de PvdA en de VVD. In het programma van de liberalen komen wel de drie stokpaardjes naar voren: deregulering, overheid op afstand en meer controle. Volgens een onderzoek zou driekwart van de Limburgse bevolking deze doelstellingen onderschijven.

Ook de Limburgse identiteit staat hoog in het vaandel; de Limburger is trots op zijn provincie en de VVD is dat met hen. Ze staan dan ook afwijzend tegenover plannen om samen met Brabant en Zeeland één landsdeel te vormen.

Terug naar die deregulering. Volgens het verkiezingsprogramma ziet de VVD wel wat in een coördinerend portefeuillehouder in het volgende college. Hij of zij moet zich dan gaan bezighouden met het terugdringen van overbodige regels. Ook bepleit de partij de installatie van een brede werkgroep, bestaande uit Statenleden, lagere overheid en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Zij moeten provinciale wetgeving bekijken, toetsen aan de realiteit en indien nodig, komen ze met voorstellen voor verbetering en vereenvoudiging. Zo wordt de bureaucratie teruggedrongen en gestapelde wetgeving geëlimineerd. Als derde maatregel wil de VVD in de toekomst kritischer kijken naar het eigen takenpakket. Zaken die beter bij andere bestuurslagen passen, dient de provincie af te stoten of te laten liggen.

Economie

Op (bedrijfs)economisch terrein maakt de VVD geen wezenlijk andere keuzes in vergelijking met de PvdA. Versteviging van het MKB, ruimte voor starters en het aantrekken van hoogwaardige bedrijven behoren tot de doelstellingen. Ook de versnellingsagenda krijgt steun van de liberalen.

Ingrid Muijs,

lijsttrekker VVD Limburg:

“Werk, wonen en leven. Dat zijn onze speerpunten tijdens de campagne. Limburg zal als eerste getroffen worden door de vergrijzing en het is zaak om iedereen aan het werk te krijgen of te houden. Niet alleen jongeren, ook ouderen moeten gestimuleerd worden om aan de slag te gaan. Heel Nederland krijgt met die vergrijzing te maken, maar hier zal het allemaal wat harder aankomen. In de eerste plaats hadden we begin vorige eeuw te maken met uitzonderlijk grote gezinnen. Ouders met acht of tien kinderen was zeker geen uitzondering. De gevolgen gaan we straks merken. Het komt ook omdat jongeren massaal uit Limburg wegtrekken voor studie. Slechts weinigen keren daarna terug, zodat het potentieel hoogopgeleiden uitdunt. En dat terwijl we de jongeren hard nodig hebben voor de kenniseconomie.”

“Dat brengt me meteen bij het tweede punt voor de komende jaren: huisvesting. In de afgelopen periode hebben we al zwaar ingezet op nieuwe woningen voor starters met het ‘1000 woningenplan’. Die doelstelling is gehaald en ook in de komende periode blijft dit een speerpunt. Willen we jongeren overhalen om zich weer in Limburg te vestigen, dan moeten er goede en betaalbare woningen zijn.” Overigens zet de VVD zich niet alleen in voor hoger opgeleiden. Ook voor schoolverlaters en ‘drop outs’ moet er wat gebeuren. “Een beter contact tussen opleidingsinstituten en het MKB bijvoorbeeld, zodat deze jongeren toch aan het werk komen”, aldus Muijs.

ODILE WOLFS (PVDA)

| maart 2007 | Lijsttrekkers | STATENVERKIEZING |

INGRID MUIJS (VVD)

| BUSINESS | noord limburg | |

delen:
Algemene voorwaarden